Startsein gegeven voor programma Water in balans

28 februari 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Op maandag 27 februari hebben waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant op de oever van de beek Aa of Weerijs het startsein gegeven voor het programma Water in balans. Dit deden ze samen met de Zundertse Dorpsraden, ZLTO, Treeport, Fruitport en gemeente Zundert. De komende 5 jaar wordt nauw samengewerkt aan het herstel van de waterbalans in het gebied. Hierdoor hopen de partners voorbereidt te zijn op de effecten van klimaatverandering.

Wat is Water in balans?

Periodes van teveel en te weinig water worden door de klimaatverandering snel afgewisseld. Dit verhoogt de kans op wateroverlast, droogteschade en hittestress. Ook de drinkwatervoorziening komt in het geding en de agrarische sector krijgt te maken met onttrekkingsverboden en gewasschade. Het is onvoorspelbaar en raakt de samenleving overal: in de stad en op het platteland. In het programma Water in balans wordt gewerkt aan het vasthouden van water in de bodem in natte periodes, zowel in de bebouwde kom als op de akkers. Ook is er aandacht voor efficiënter gebruik van regenwater. De waterkringloop wordt meer gesloten.

Water in balans legt de basis voor voldoende water, niet teveel en niet te weinig. Schoon water het hele jaar rond in het stroomgebied van de beken in Zundert en omgeving. Ook wordt samen gekeken naar wat we op welke plek doen of wat er nog kan. Water en bodem wordt (meer) sturend. Het kabinet stuurde onlangs daarover een brief aan de Tweede Kamer voor een nieuw landelijk beleid. Zundert kan met de samenwerking en het startsein direct aan de slag. Over ‘Zundert Floreert’

Water in balans is het eerste programma onder ‘Zundert Floreert’, het gebiedsconvenant dat partijen in de zomer van 2022 ondertekenden. De samenwerking viel ook landelijk op. Minister De Jonge reikte op 10 januari 2023 een prijs uit voor de unieke manier van samenwerken in Zundert. Samen zoeken naar en het vooruit brengen van juist lokale initiatieven, op een manier dat er zoveel mogelijk meerwaarde voor het gebied ontstaat in termen van leefbaarheid, vitaliteit, klimaat en water. In Zundert onderkennen de partners dat niemand de vraagstukken (bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering en water)alleen kan oplossen. We hebben elkaar nodig!

Hergebruik van grond- en hemelwater

Na het startsein werd aansluitend door groenteverwerker ARDO, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Zundert een intentieovereenkomst ondertekend. Dit om met elkaar te onderzoeken of het proceswater van ARDO beter kan worden benut. Nu wordt het opgepompte grondwater na het wassen en behandelen van groenten, afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De agrarische sector, waaronder Treeport, ZLTO en Fruitport, kunnen dat water in de droge periodes juist goed gebruiken. Dat voorkomt dat zij in de toekomst extra grondwater moeten oppompen. Zowel de natuur als het agrarisch gebied heeft baat bij minder onttrekkingen. Op die manier wordt de grondwatervoorraad niet onnodig uitgeput. De gemeente onderzoekt of regenwater, zeker die van piekbuien, veilig kan worden opgevangen voor hergebruik, waardoor er tevens minder wateroverlast is. Een belangrijke stap voor Zundert en haar ondernemers.

Een mooi praktisch voorbeeld dat bijdraagt aan de oplossing van Water in balans en waarbij partijen in het gebied nauw samenwerken voor een vitaal, werk- en leefbaar Zundert en omgeving.

Meer weten over ‘Zundert Floreert’

Het buitengebied van gemeente Zundert gezond en aantrekkelijk houden, dat willen we allemaal. Daaraan hebben we met z’n allen hard gewerkt in de pilotfase en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het leverde maar liefst 250 initiatieven, zeven gebiedsvisies en een nieuwe manier van samenwerken op. Nu gaan we verder met deze nieuwe manier van werken om te bouwen aan onze droom: Zundert Floreert.

Meer informatie is te vinden op: zundertfloreert.nl of via 076 564 10 00.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.