Subsidie voor KBO Brabant wonen zorg en welzijn senioren

26 mei 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De provincie geeft een subsidie van bijna 100.000 euro aan ouderenorganisatie KBO-Brabant als bijdrage in het project ‘Bewustwording wonen-zorg-welzijn senioren’. Naast bewust nadenken over hun eigen toekomst op deze drie vlakken, worden senioren ook gemotiveerd om actief maatregelen te nemen.

Het project sluit aan bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. In dit netwerk levert een groot aantal partijen een bijdrage aan de versnelling van de aanpak van de urgente opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’. De provincie als aanjager en partner. Het project ‘Bewustwording wonen-zorg-welzijn senioren’ past ook bij verschillende moties die Provinciale Staten onlangs hebben ingediend.

Naast bewustwording bij ouderen zet KBO-Brabant samen met de ouderen deze problematiek ook op de agenda bij gemeenten. Daarnaast ondersteunt zij vanuit dit project senioren die meewerken aan het opstellen en uitwerken van woonzorgvisies die gemeenten verplicht zijn te maken. Bovendien kan vanuit het project concreet meegedacht worden bij het opzetten van (nieuwe) woonvormen als hofjes en buurtwonen, bij het versterken van het eigen sociale netwerk en de aanpak van de eigen woning.

'Bewust zijn én in actie komen'

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: "In de moeilijke woningmarkt gaat het al snel over aantallen. Logisch, want het tekort aan woningen is groot. Maar als we kijken naar de leeftijdsopbouw in Brabant, zien we heel duidelijk hoe een grote druk komt te liggen op woningen waarin mensen tot op hoge leeftijd oud kunnen worden. En dat brengt niet alleen met zich mee dat de woning van belang is, maar ook dat een zorgnetwerk bereikbaar is. Daarom zijn we vanuit de provincie Noord-Brabant ook al eerder gestart om het actieprogramma netwerk Wonen, Zorg en Welzijn op te starten. Want het samenbrengen van partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren is van wezenlijk belang. We kunnen dat alleen samen. Het is goed te zien dat KBO-Brabant daar een waardevolle bijdrage aan levert met bijvoorbeeld het project ‘Bewustwording wonen-zorg-welzijn senioren’."

Els van Daal is als projectleider Wonen-Zorg-Welzijn bij KBO-Brabant actief op dit vlak en ziet dat de behoefte bij ouderen om deze uitdagingen onder ogen te zien er nu al is: “De ene keer een zaaltje met 25 senioren, de andere keer een theaterzaal met 250 senioren, de jongste 50, de oudste 97. Er is in Brabant veel vraag naar de presentatie en workshop met als titel: ‘Toekomstig Wonen begint NU’. Steevast hoog gewaardeerd, de ogen geopend, en bovenal met als resultaat het besef dat men echt zelf en met elkaar in beweging moet komen.”

'Mensen komen in beweging'

Ze ziet dat partijen al gaan samenwerken, dat er bij gemeenten aan de bel wordt getrokken en dat woningcorporaties aanmerkelijk meer inschrijvingen krijgen. “Er ontstaat kortom energie en mensen komen in beweging. De lokale afdelingen van de KBO plannen vervolgsessies rondom de opzet van zorgzame buurtschappen, denken na over woongemeenschappen, de mogelijkheden van domotica, de opzet van huiskamers, het bundelen van krachten. Senioren blijven komen en nog mooier: steeds meer senioren pakken de handschoen op en gaan actief aan de slag gaan. Ook jonge senioren melden zich hiervoor bij de KBO. En dan is het lovenswaardig als die initiatieven gesteund worden door de provincie en lokale overheden.”

“Mede als gevolg van de ‘dubbele vergrijzing’ is KBO-Brabant al jaren actief om samen met senioren de actuele én komende uitdagingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in kaart te brengen en van concrete oplossingen te voorzien”, aldus Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant. “De toegekende subsidie is voor ons een helder signaal dat ook de provincie Noord-Brabant voor langere tijd als belangrijke partner aan dit proces wil deelnemen.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.