Subsidieregeling extensiveren gepubliceerd

2 november 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen voor extensivering of het verhogen van de grondwaterstand. De verwachting is dat deze subsidie van 1 mei tot en met 31 mei 2024 is aan te vragen.

In de publicatie van 1 november 2023 van de Staatscourant staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Meer informatie over de doelgroep, voorwaarden, de bijlagen en het aanvraagproces deelt RVO op de webpagina Extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De regeling valt onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023.

Regelingen voor verplaatsen en innoveren in ontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt ook aan een verplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven. Deze moet stimuleren dat veehouders verplaatsing van hun bedrijf zien als een serieuze keuzemogelijkheid. Aan de andere kant moet de regeling wel voldoen aan de regels voor staatssteun van de Europese Unie. Daarover is de Minister voor Natuur en Stikstof nog in overleg met de Europese Commissie, schreef ze in een Kamerbrief over de aanpak piekbelasting (rvo.nl) op 26 oktober 2023.

Daarnaast kijkt de minister opnieuw naar de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Belangrijk daarbij is dat iemand die subsidie aanvraagt ook een natuurvergunning kan krijgen voor de investering.

Begin 2024 komt er meer duidelijkheid over deze regelingen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.