Symbolisch startschot voor baggerwerkzaamheden West-Brabantse vaarwegen

8 september 2023Water en bodemBevat visueel element: Video

Onder toeziend oog van Anco Sneep, bestuurslid Waterschap Brabantse Delta, haalde gedeputeerde Hagar Roijackers een schep bagger uit de Dintel. Een symbolisch startschot voor de baggerwerkzaamheden aan de West-Brabantse Vaarwegen.

Downloads

Brabant telt een groot aantal watergangen zoals kanalen, vaarten en sloten. Een deel hiervan is aangewezen als provinciale vaarweg. Op de bodem van deze vaarwegen ontstaat in de loop der tijd een dikke laag bagger: slib dat bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Om te zorgen voor een goede doorstroom van het water, een schone bodem en zuurstofrijk water moet het slib worden weggebaggerd.

Gezamenlijke opgave

Waterschap Brabantse Delta voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen uit. Baggeren behoort tot één van de taken. De provincie en het waterschap hebben een extra project in het leven geroepen om op grote schaal en versneld de vaarwegen te baggeren. Dat doen de partijen om de vaarwegen toekomstbestendig te maken. Zo blijft de doorvaart voor kleine én grote schepen vlot en veilig. Bovendien heeft baggeren een positieve invloed op de waterkwaliteit, wat zorgt voor een gezonde leefomgeving en natuur.

35 kilometer vaarweg

In totaal wordt een lengte van 35 kilometer vaarweg uitgediept. Dit gebeurt op de Mark, de Dintel en het Mark-Vlietkanaal. Binnen het project baggert aannemer Martens van Oord ongeveer een half miljoen kuub slib weg. Dat is een hoeveelheid van zo'n 200 olympische zwembaden. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot 2026.

Duurzaam baggeren

Om het baggeren zo duurzaam mogelijk uit te voeren, wordt er vanaf 2025 met zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen (emissiearm) gewerkt. Ook worden de opties bekeken om de vrijgekomen schone bagger lokaal te hergebruiken. Bijvoorbeeld met de aanleg van een landtong: een smal stuk land dat uitsteekt in een binnenwater. Vervuilde bagger wordt normaal gesproken gebruikt voor de demping van diepe zandafgravingen, waarna het afgedekt wordt. De meest vervuilde bagger wordt afgevoerd naar het baggerdepot op het Hollands Diep.

Weten hoe baggeren precies in zijn werk gaat en op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Je leest er meer over op de projectpagina van waterschap Brabantse Delta.Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.