Symposium Mest het bruine goud

5 juni 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Bewerkte dierlijke mest is waardevol en verdient een volwaardige plek in de kringlooplandbouw. Dat besef wordt steeds breder gedeeld. Maar hoe kunnen we het verwaarden van mest in de praktijk handen en voeten geven? Die vraag staat centraal tijdens het symposium 'Mest, het bruine goud' 2024.

Ook dit jaar organiseert de Provincie Noord-Brabant weer een symposium Mest op 25 juni 2024 in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Hét netwerkevent waar veel kennis en inspiratie is te halen over thema’s als mestbewerking en mestaanwending. Naast veehouders, akkerbouwers, mestbewerkers en loonwerkers zijn ook erfbetreders, onderzoekers, beleidsmakers, vergunning verstrekkers, toezichthouders, juristen, technologiebedrijven, ketenpartijen, overheden, maatschappelijke organisaties en politici uitgenodigd.

Er is op het symposium aandacht voor zowel mestbewerking op het boerenerf als voor het bewerken van mest in grotere installaties op bedrijventerreinen. Mestbewerking reduceert de emissies stikstof en broeikasgassen. Door de mest te bewerken ontstaan er groen gas, kunstmestvervangers (RENURE genoemd), herbruikbaar water en een dikke fractie. Deze dikke fractie kun je op waarderen tot bodemverbeteraars, als veenvervanger voor potgrond, maar ook gebruiken als grondstof voor biobased bouwmaterialen. Ofwel, een mooie kans om inspiratie op te doen en te netwerken! Deelname is gratis.

Programma

De ochtend wordt plenair geopend door Henk Gerbers en gedeputeerde Marc Oudenhoven. Vervolgens neem Jan Roefs, directeur van NCM, je tijdens zijn keynote mee in de stand van zaken van verschillende technologieën rondom mestbewerking. Na het plenaire deel zullen er twee inspiratierondes zijn met verschillende deelsessies, waaraan je naar eigen keuze kunt deelnemen. Tijdens deze deelsessies vertellen ondernemers en/of toeleveranciers van technologie over hun praktische leerervaringen met mestbewerking en mestaanwending. Het programma wordt afgesloten met een netwerklunch.
Er is keuze uit verschillende inspiratiesessies op het symposium. In deze inspiratiesessies vertellen ondernemers bijvoorbeeld over hun ervaring met alternatieve meststoffen en de impact op bodem, gewasopbrengsten en uitspoeling naar het water. Of over hoe met behulp van mechanisatie en precisiebemesting de emissies tijden het aanwenden op de akker nog fors verminderd kunnen worden.

Programma bekijken en aanmelden


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.