Themadag 20 januari 2023

13 januari 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 20 januari 2023:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 20 januari zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 20 januari vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Mobiliteit
  Ontwerp Programma van Eisen concessie West-Brabant (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Ontwerp-Programma van Eisen West-Brabant wat onderdeel is van het aanbestedingsproces voor de nieuwe concessie West-Brabant.
 • Thema Ruimte
  Statenvoorstel 71/22 Wensen en bedenkingen aangaande het voornemen tot oprichting van BV “Ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord”, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het voornemen om een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan te gaan met de gemeente Eindhoven en daaruit voortvloeiend een Besloten Vennootschap (BV) op te richten. Ook geven zij hun oordeel over het beschikbaar stellen van algemene middelen en een reserve leefomgeving in de provinciale begroting.
 • Thema Bestuur en Financiën
  Provinciale bijdrage aan aanpak van ondermijning in Noord-Brabant (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten reflecteren met elkaar en de gedeputeerde aan de hand van een discussiememo op de Brabantse aanpak van ondermijning in de ten einde lopende provinciale bestuursperiode en spreken over de aard en de mate van een eventuele vervolgaanpak.
 • Thema Mobiliteit
  Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF) (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over de Statenmededeling Het Brabants Toekomstbeeld Fiets, “Meer Ruimte voor de fiets".
 • Thema Ruimte
  Ontwerp beleidskader Wonen & Werken (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken ten behoeve van vaststelling van het definitieve beleidskader.
 • Thema Bestuur en Financiën
  Governance rapport IPO ‘Naar meer slagvaardigheid’ (oordeelvormend)
  Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van het IPO op 7 maart kunnen Provinciale Staten aandachtspunten meegeven aan de Brabantse leden van het AV-IPO over het rapport IPO 'Naar meer slagvaardigheid'.
 • Thema Energie
  Memo over Kamerbrief Financiering regionale netbeheerders en reactie Enexis en aandeelhouderscommissie (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over een mogelijke participatie door het Rijk in de regionale netbeheerders
 • Thema Ruimte
  Toekomstperspectief ‘t Zoet Breda (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de resultaten van het participatietraject dat is uitgezet en de verdere afronding van het toekomstperspectief ‘t Zoet Breda.
 • Thema Bestuur en Financiën
  Statenvoorstel 74/22 Initiatiefvoorstel PVV Noord-Brabant en Groep Rutjens inzake “Rollenparagraaf in Statenstukken” (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het initiatiefvoorstel zoals ingediend door de fracties van de PVV en Groep Rutjens omtrent het toevoegen van een rollenparagraaf in Statenstukken.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 17 januari 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.