Uitbreidingsplannen Defensie: ‘Zoet en zuur eerlijk verdelen!’

9 februari 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft een lange en nauwe band met defensie en hecht veel waarde aan een parate defensieorganisatie. De provincie snapt dat defensie zowel in ruimte als gebruik een groter beroep moet doen op onder andere Noord-Brabant. Wel vraagt de provincie aandacht voor het feit dat niet alles inpasbaar is. Brabant moet ook leefbaar blijven en een gezonde omgeving bieden. Dit vergt duidelijke keuzes in de prioriteit van de vele (nationale) opgaven en een deel van die keuzes ligt nadrukkelijk op rijksniveau.

Dit is de kern van de reactie van de provincie Noord-Brabant (pdf, 94 kB) op de zoektocht van defensie voor locaties om haar activiteiten uit te breiden. Brabant heeft relatief veel defensieterreinen ten opzichte van de rest van Nederland. Het Nationale Programma Ruimte voor Defensie sorteert voor op verdere uitbreiding. Defensie voert binnenkort een milieueffectrapportage uit voor alle alternatieven. Daaraan voorafgaand beschrijft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) de alternatieven. De provincie heeft met haar reactie een formele zienswijze op deze NRD gegeven.

'Zoet en zuur'

"Defensie heeft een hoge prioriteit, helemaal met de oorlog aan de rand van Europa", aldus Wilma Dirken, gedeputeerde Ruimte. "Verder genereert defensie werkgelegenheid en stimuleert innovaties. De andere kant van de medaille is dat defensieactiviteiten nu al op sommige plekken overlast geven en dat dat met deze mogelijke plannen nog verder toeneemt. We hebben in Brabant stevige ambities, al dan niet voortkomend uit nationaal beleid, die veel ruimte vergen. Denk hierbij aan woningbouw, water, energieproductie, extensieve landbouw en natuurherstel. Defensie komt hier nog eens bovenop. Ik zal eerlijk zijn: niet alles gaat passen. Dat vergt duidelijke keuzes, ook met het oog op het nationale ruimtelijk beleid. Het zoet en het zuur moeten eerlijk verdeeld worden!"

Cumulatieve effecten

De provincie vindt dat het rijk niet alleen naar Brabant moet kijken voor bases voor jachtvliegtuigen. Een uniformere spreiding over heel Nederland zou logischer en eerlijker zijn. Verder mist de provincie de integrale focus op gezondheid en gezondheidsbeleving die de commissie-mer ook aanbeveelt. Er is sprake van een cumulatie van effecten door het samenvallen van activiteiten van Defensie. Denk hierbij aan extra oefenterreinen, intensivering van aanvliegroutes en een mogelijk nieuw laagvlieggebied. Een brede integrale analyse is essentieel om een goede analyse te maken. De provincie wil daarover graag met Defensie, de regio's en andere belanghebbenden in gesprek.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Ruimte voor Defensie

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Benieuwd waar Defensie naar ruimte zoekt of waar plannen in uw buurt zijn?