Uitvoering Proeftuin Elsendorp van start

18 juli 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Na intensieve voorbereidingen en besluitvorming over het bestemmingsplan is de uitvoering van Proeftuin Elsendorp gestart.

Om de leefbaarheid in Elsendorp te versterken en het dorp toekomstbestendig te maken is in 2017 een samenwerkingsverband gestart tussen dorp, gemeente, provincie en waterschap Aa en Maas (vanaf 2019) onder de naam Proeftuin Elsendorp. In de proeftuin is een gebiedsvisie ontwikkeld voor het buitengebied van Elsendorp waarvoor een bestemmingsplan is opgesteld.

Meerwaarde van de proeftuin

Dankzij de Proeftuin Elsendorp krijgen ondernemers in het buitengebied nieuwe mogelijkheden om door te groeien of hun bedrijven anders in te richten. De nieuwe economische kansen helpen bij het aanpakken en bestrijden van leegstand, het herbestemmen van gronden, het bieden van alternatieven voor intensieve veehouderij, het realiseren van nieuwe bedrijvigheid, het gezamenlijk oppakken van natuur-, water- en klimaatdoelen en het verduurzamen van ondernemingen.
Op basis van deze meerwaarde doen zij iets terug voor het dorp door zelf te investeren in de kwaliteit van hun (leef)omgeving of door financieel bij te dragen aan een gebiedsfonds. Via het gebiedsfonds kunnen projecten worden gerealiseerd in de openbare ruimte, zoals een wandelpad, waardoor de meerwaarde ten goede komt aan alle Elsendorpers. Met een nieuw perspectief voor werken, wonen en leven blijft Elsendorp een plek waar de huidige én opkomende generaties toekomst hebben.

Samenwerkende overheden

Gemeente Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas werken nauw samen met het dorp. Dat brengt de praktijk van het dorp en de taken van de overheid dichter bij elkaar en het geeft inwoners meer zeggenschap én verantwoordelijkheid over hun eigen omgeving. Met de ontwikkeling van de proeftuin is er in Elsendorp veel geleerd over gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze inzichten en ervaringen kunnen andere dorpen gebruiken om hier ook zelf mee aan de slag te gaan.

De start van de uitvoering is onlangs gevierd met een feestelijke bijeenkomst. Het dorp, de initiatiefnemers, gemeente Gemert-Bakel, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas hebben samen de puzzelstukjes van de Proeftuin Elsendorp gelegd.

Meer info: https://www.elsendorp-online.nl/proeftuin-vab


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.