Uitvoeringsagenda Natuur 2023-2027 vastgesteld

20 februari 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Video

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda Natuur voor 2023 – 2027 vastgesteld. De uitvoeringsagenda is leidend voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse natuur. Samen met onze natuurpartners, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en betrokken Brabanders werken we de komende jaren aan een robuuste, inclusieve en verbonden natuur.

Downloads

De uitvoeringsagenda is de praktische uitwerking van het Beleidskader Natuur dat in oktober 2022 door Provinciale Staten is vastgesteld.

“Onze natuur staat onder druk. Grote veranderingen, zoals die van ons klimaat, de bodem, het water, verstedelijking en de energietransitie hebben een serieuze impact op de leefbaarheid van onze prachtige provincie, zowel in dorpen en steden als daarbuiten. Dat tij kunnen we keren door samen de schouders eronder te zetten”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers. “Met deze uitvoeringsagenda vol concrete acties, gedragen door onze natuurpartners en andere belanghebbenden, gaan we de komende jaren aan de slag. Ik zie ook steeds meer gemeenten aanhaken om natuur te ontwikkelen. En vrijwilligers, jong en oud. Dat maakt mij hoopvol en optimistisch. De provincie werkt hard om de komende jaren voor alle natuurambities extra middelen naar Brabant te krijgen. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.”

Realiseren Natuurnetwerk Brabant

De provincie zet op de eerste plaats in op het verder realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dat doen we door het herstellen en versterken van Natura 2000-gebieden, het aanleggen van ecologische verbindingszones, het tegengaan van verdroging en het versterken van natte natuurparels. Dit gaat samen met het herstel van water, bodem en luchtkwaliteit én de intensivering van het herstel van de overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere beleidssectoren zoals landbouw en stikstof en met de Brabantse natuurpartners. Een mooi voorbeeld is het project Leegveld Deurnsche Peel. Door intensieve samenwerking met Staatsbosbeheer, waterschap, gemeente en belanghebbenden zijn hier inmiddels concrete stappen gezet.

Natuurinclusief en biodivers

Voor herstel van de teruggelopen biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) zetten we daarnaast in op het landelijk en het stedelijk gebied. We richten ons op een natuurinclusief Brabant waarbij de hele samenleving een rol gaat spelen: landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, bouw, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. We stellen een Brabantse Agenda Natuurinclusief op en zorgen dat in 2027 actieplannen in uitvoering zijn. Daarnaast streven we naar 10% ‘groenblauwe dooradering’ van het landelijk gebied: meer verbindingen door aanleg van bomen, struiken, sloten en heggen.
In het stedelijk gebied richten we ons op de ondersteuning van gemeenten en particulieren in het vergroenen van de leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen moet daarnaast de standaard worden. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen ontwikkelen we daartoe een provinciaal Actieplan Vergroening. Daarin stimuleren we ook groene initiatieven, creëren we sterke netwerken en stimuleren we groene vrijwilligers.

Inspelen op kansen

De Uitvoeringsagenda is opgesteld na sessies met natuurpartners en betrokken burgers. Daaruit bleek dat de betrokkenheid heel groot is, dat (jonge) Brabanders natuur belangrijk vinden en dat de ambities hoog zijn. Dat sluit aan bij de derde pijler in de uitvoeringsagenda: natuur voor en door Brabanders.

Deze uitvoeringsagenda 2023-2027 gaat uit van heldere doelen en ambities, maar houdt tegelijkertijd rekening met de huidige dynamische tijd: ontwikkelingen rondom stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied en klimaatdoelen. Waar mogelijk zullen wij anticiperen op wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Europa. Dat maakt dat we - samen met onze partners - flexibel én alert blijven inspelen op kansen en mogelijkheden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.