VBG-onderzoek financiële situatie Brabantse gemeenten

6 april 2023Kwaliteit openbaar bestuurBevat visueel element: Foto

De provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) hebben de financiële druk en risico’s onderzocht die Brabantse gemeenten ervaren. Op 5 april 2023 werd het onderzoeksrapport overhandigd aan de minister.

Steeds meer gemeenten hebben moeite hun huishoudboekje sluitend te maken. Daardoor staan ze soms voor lastige keuzes. Bijvoorbeeld om investeringen en onderhoud uit te stellen. Met grote gevolgen voor het lokale voorzieningenniveau.

Onduidelijkheid over Rijksfinanciering brengt gemeenten in problemen en maakt investeren onmogelijk

Uit het jaarlijks onderzoek naar de begrotingen van Brabantse gemeenten voor 2022 bleek dat 52 van de 56 gemeenten de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht hadden. Dit blijkt echter vooral het gevolg van de € 1,3 miljard extra toegekende incidentele middelen jeugdzorg door het Rijk. Zonder deze middelen zou de helft van de gemeenten de begroting niet sluitend krijgen. Dit is zorgelijk en raakt het vertrouwen van de Brabantse burger.

Oproep aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op 5 april 2023 werd het onderzoeksrapport overhandigd aan de minister. Met een oproep:

  • Schep duidelijkheid en stabiliteit;
  • Koppel nieuwe taken aan bijbehorend budget;
  • Meer gelijkwaardigheid in de relatie tussen gemeenten en Rijk;
  • Kies voor structurele financiering in plaats van specifieke uitkeringen.

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport ‘Investeren in de eerste overheid’. (pdf, 1.2 MB)


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.