Versterkt inzetten op duurzame gronduitgifte

31 januari 2023Landbouw en voedselNatuur en landschapBevat visueel element: Foto

Vijf jaar na de ondertekening van een, destijds al breed gedragen, ambitiestatement wil Brabant gaan doorpakken met duurzame gronduitgifte.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Biezenmortel spraken de gedeputeerden Elies Lemkes en Hagar Roijackers uit dat de huidige wijze van verpachten kan én moet worden doorontwikkeld. “Als provincie verkennen we bijvoorbeeld hoe we, rechtmatig en zorgvuldig, de pachtvoorwaarden voor onze ruilgronden in de zones rond Natura2000-gebieden en in de beekdalen beter kunnen laten aansluiten op de opgaven in die gebieden”, aldus Elies Lemkes-Straver, mede namens haar collega. “Daarmee willen wij met onze pachtgrond ondernemers helpen te anticiperen op de maatregelen die zijn aangekondigd in het 7e actieprogramma Nitraat én bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak.” Inmiddels is al een concept pachtovereenkomst gemaakt die ter goedkeuring aan de Grondkamer is voorgelegd.

14.000 hectare natuurgrond

Tijdens dezelfde bijeenkomst kondigden Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Natuurmonumenten aan dat zij bij de pachtuitgifte meer én beter willen samenwerken met de agrarische ondernemers die nu al bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap – of dat willen gaan doen. De 3 natuur beherende organisaties hebben samen 14.000 hectare natuurgrond in Brabant, die zij verpachten aan meer dan 1.000 ondernemers.

Casper Holl, plaatsvervangend directeur van het ministerie van LNV, maakte bekend dat het rijk een aanpassing van de pachtwet voorbereidt. “Willen we de transitie in de landbouw verder helpen dan is een langer lopende pacht, met meer mogelijkheden voor duurzaamheid, noodzakelijk.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.