Warmtedialogen: de eerste doorkijk

26 juni 2024EnergieBevat visueel element: Foto

Begin 2024 is de provincie gestart met de verkenning naar een publiek warmtebedrijf. Naar aanleiding van de veranderende wetgeving rondom collectieve warmte, die ervoor zorgt dat het eigendom van warmtebedrijven verschuift van privaat naar publiek. Het ligt voor de hand dat nieuwe publieke warmtebedrijven op regionaal of provinciaal niveau worden georganiseerd. Het afgelopen halfjaar heeft de provincie gesprekken over dit thema gevoerd met gemeenten en bedrijven. Tijd om een doorkijk te geven naar de eerste bevindingen van deze warmtedialogen.

De Wet collectieve warmte (Wcw) moet ervoor zorgen dat collectieve warmtesystemen de komende jaren verder kunnen worden ontwikkeld. Zodat er meer betaalbare, duurzame en betrouwbare levering van warmte komt. Collectieve warmtesystemen zijn nu nog in handen van commerciële bedrijven. De Wcw heeft als insteek een verplicht publiek meerderheidsbelang in warmtebedrijven. Met deze verschuiving ziet het Rijk een rol voor decentrale overheden, en is dus ook de provincie Noord-Brabant aan zet. De provincie heeft deze handschoen opgepakt door de warmtedialogen te organiseren: een verkenning naar een publiek warmtebedrijf en de verdeling van warmte in Noord-Brabant.

Voortgang warmtedialogen

Op dit moment zijn de gesprekken op ambtelijk niveau met gemeenten en andere belanghebbenden afgerond. De provincie streeft ernaar om vóór de zomer ook de bestuurlijke gesprekken af te ronden, zodat dit najaar een Brabantbreed beeld geschetst kan worden ten aanzien van de warmtetransitie in Noord-Brabant. Na alle gesprekken worden de gesprekken geanalyseerd en door een onafhankelijke partij geverifieerd bij de gesprekspartners.

Gedeputeerde Energie Bas Maes: “Tijdens de gesprekken hebben we de afgelopen maanden niet alleen een grote betrokkenheid, maar ook een groot enthousiasme bij onze gesprekspartners ervaren. Ondertussen krijgen we langzaam maar zeker een goed beeld van de behoefte in onze provincie.”

De eerste bevindingen

De eerste bevindingen van de warmtedialogen schetsen een beeld van de kansen die er liggen, maar ook van de uitdagingen waar zowel provincie als gemeenten voor staan bij de uitvoering van de Wet collectieve warmte. Zo blijkt er een dusdanig groot verschil te zijn tussen vraagstukken en behoeften van grote gemeenten en die van kleine gemeenten, dat hier waarschijnlijk een geheel andere aanpak nodig is. De provincie schetst een vijftal narratieven die van toepassing zijn op verschillende situaties. Van een narratief voor de Brabantse stedenrij tot een narratief voor gemeenten zonder perspectief op grootschalige collectieve warmtenetten, maar wel een perspectief op een individuele route. Lees meer over deze narratieven in het document ‘Warmtedialogen – De eerste doorkijk’.

Kijk op Energiewerkplaats Brabant voor meer informatie over de warmtedialogen.


Bestanden

Verslag Warmtedialogen

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Energiewerkplaats

Werkt u als professional aan de energietransitie in Noord-Brabant? Laat u inspireren en inspireer, haal en deel kennis en ontmoet andere Brabantse energieprofessionals.