U krijgt een financiële vergoeding voor uw functie. Daarnaast stelt de provincie voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van uw taken. U bent niet in dienst van de provincie, er geldt voor u een andere rechtspositie.

Benoeming tot Statenlid

Om Statenlid te worden is het vereist dat u Nederlander bent en in de provincie Noord-Brabant woont. Ook bent u minimaal 18 jaar en niet uitgesloten van het kiesrecht. Een lid van Provinciale Staten wordt gekozen voor 4 jaren.

Voor uw beëdiging levert u aan:  

  • een verklaring dat u uw benoeming door de voorzitter van het centraal stembureau als lid van Provinciale Staten aanneemt;
  • een ondertekende verklaring waarin alle openbare betrekkingen vermeld staan die u bekleedt;
  • een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u bent ingeschreven. Hierop staan uw woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats en de Nederlandse nationaliteit vermeld. Daarnaast staat op het afschrift vermeld dat u niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

De commissie voor de geloofsbrieven onderzoekt uw gegevens (geloofsbrieven) en adviseert aan Provinciale Staten over uw toelating als lid van Provinciale Staten. Provinciale Staten beslissen over de toelating. Daarbij gaat de commissie na of u aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Na de verkiezingen adviseert de commissie ook aan Provinciale Staten over geschillen welke met betrekking tot de verkiezing reizen. Provinciale Staten beslissen over die geschillen.

Voordat u uw functie uit kunt oefenen legt u de eed of de verklaring en belofte af.

Status van de dienstbetrekking

U bent niet in dienst van de provincie en hebt om die reden geen recht op werknemersverzekeringen, zoals WW, ZW en WIA. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de provinciale Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant zijn eigen voorzieningen getroffen voor het uitoefenen van het Statenlidmaatschap.

Omdat er geen sprake van een dienstbetrekking bij de provincie is, valt u niet onder de Wet op de Loonbelasting waarbij de werkgever vooraf loonbelasting inhoudt op het salaris. Uw werkzaamheden vallen alleen onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 (inkomsten uit overig werk). Dit betekent, dat u eventuele inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen uit inkomsten zelf moet ‘afrekenen’ met de fiscus, via de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen over de vergoeding voor uw werkzaamheden maar ook over alle onkostenvergoedingen. De werkelijk gemaakte beroepskosten kunt u hierop in mindering brengen. Daarvoor geldt wel een aftrekbeperking.

Fictieve dienstbetrekking (opting-in)

U kunt ervoor kiezen het Statenlidmaatschap vrijwillig onder de werking van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen te brengen. Dan wordt over alle vergoedingen die u ontvangt maandelijks loonheffing ingehouden. Dit noemen we “opting-in”. U hoeft dan zelf geen uitgebreide administratie te voeren van deze neveninkomsten en beroepskosten. Daarmee voorkomt u het risico dat u hierover achteraf nog inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen moet betalen. U kunt dan bij de aangifte inkomstenbelasting geen beroepskosten meer aftrekken, maar bij de uitbetaling van de kostenvergoedingen (zoals reis- en verblijfkostenvergoedingen) wordt dan rekening gehouden met alle mogelijke vrijstellingen en nihilwaarderingen die gelden bij een normale dienstbetrekking. De status van Opting-in kan tussentijds via een formulier gewijzigd worden.

Toegangspas en voorzieningen

Als Statenlid ontvangt u een toegangspas, een representatiepas (voor maaltijden in het bedrijfsrestaurant) en ICT-voorzieningen via het Dienstenplein.

Meer informatie

  • Meer informatie over ICT voorzieningen vindt u ook onder het tabblad ICT voorzieningen.       
  • Voor vragen over salarisadministratie (o.a. loonbelastingverklaring) kunt u contact opnemen met de griffie via statengriffie@brabant.nl.

Zie ook: Rechtspositie voor Statenleden