Als u een actuele motie in wilt dienen, dan doet u dat uiterlijk om 20.00 uur voorafgaand aan de dag van een Statenvergadering. U dient de actuele motie via de Statengriffie in bij de voorzitter. U kunt hiervoor gebruik maken van het standaard sjabloon.

Toelating tot de vergadering

De Agendavergadering adviseert Provinciale Staten een actuele motie toe te voegen aan de agenda van de vergadering. Zij brengen een negatief advies uit als het onderwerp niet actueel of urgent genoeg is of als het onderwerp op de agenda staat voor een van de eerstvolgende themabijeenkomsten of vergaderingen van Provinciale Staten. De Agendavergadering kan een oordeel over toelating van een actuele motie ook overlaten aan Provinciale Staten.

Behandeling van een actuele motie

Toegelaten actuele moties worden direct na vaststelling van de agenda van de vergadering behandeld. De indiener krijgt maximaal twee minuten tijd om de motie aan Gedeputeerde Staten toe te lichten. Gedeputeerde Staten krijgen vervolgens maximaal drie minuten tijd om een antwoord te geven. Daarna krijgt de indiener opnieuw ten hoogste één minuut tijd om vervolgvragen te stellen. Gedeputeerde Staten antwoorden vervolgens in maximaal één minuut. Andere Statenleden dan de indiener van de actuele motie krijgen maximaal één minuut tijd per Statenlid om vragen te stellen over de actuele motie. Indien meerdere Statenleden gezamenlijk de actuele motie hebben ingediend, wordt uitsluitend het lid dat als eerste indiener moet worden beschouwd als eerste de gelegenheid gegeven de actuele motie toe te lichten. De indieners geven aan de voorzitter aan wie als eerste indiener moet worden beschouwd. Na afloop van de beraadslagingen wordt er direct gestemd.