Provinciale Staten hebben een beleids- en begrotingscyclus vastgesteld. Hiermee geven zij uitvoering aan het Bestuursakkoord en de maatschappelijke opgaven. De sturing – en met name de besluitvorming – vindt op provinciaal niveau plaats in drie cycli: de Bestuursakkoordcyclus, de beleidscyclus en de P&C-cyclus. Deze cycli kennen een nauwe samenhang. Zo wordt duidelijk op welk moment, waarover, en in welke cyclus besloten wordt en door wie.

Contact

Beleids- en P&C-cyclus

Zie ook