De commissaris wordt benoemd door de Kroon (koning en ministerraad). De Commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (her)benoemd voor een periode van zes jaar. Provinciale Staten doen een aanbeveling voor de voordracht. De taken en bevoegdheden van de Commissaris zijn geregeld in Hoofdstuk XI van de Provinciewet.

 

Contact

Commissaris van de Koning