Een extra vergadering vindt plaats als de voorzitter dat noodzakelijk vindt of als ten minste 11 leden (1/5 van het totale aantal Statenleden) daarom vragen. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de griffie en bevat het onderwerp van de vergadering en de argumentatie voor een extra vergadering. Een extra vergadering wordt binnen twee weken gehouden. Zie ook artikel 17 van de Provinciewet en artikel 17 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020.

Contact

Extra vergadering