Waar de fracties dit budget aan mogen besteden, is vastgelegd in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018. De hoogte van het budget wordt bepaald door twee elementen: een vast bedrag per fractie van Provinciale Staten en een variabel bedrag per fractielid. Het budget wordt ieder kwartaal overgemaakt aan de fractie.

Uiterlijk 1 maart van het volgende jaar leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het geld. Een externe accountant toetst of het budget conform de verordening is uitgegeven.

Op basis van de bevindingen van de accountant stellen Provinciale Staten de definitieve hoogte van het fractiebudget vast en de hoogte van de door de fracties aan te houden reserves (een Statenvoorstel en -besluit). Afhankelijk van de beslissing kunnen fracties verzocht worden te veel ontvangen budget terug te storten.

Contact

Fractiebudgetten

Zie ook