Bezwaar tegen besluit 

Het kan voorkomen dat iemand het niet eens is met een (voor bezwaar vatbaar) besluit van Provinciale Staten. Een voorbeeld van zo’n besluit is het vaststellen van de hoogte van het fractiebudget. Hiertegen kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Klacht

Wanneer iemand zich niet goed behandeld voelt tijdens bijvoorbeeld een inspraakmogelijkheid, dan kan diegene een klacht indienen. Bezwaren en klachten komen binnen bij het secretariaat van de hoor- en adviescommissie (HAC).

Andere aanpak       

Voor een zorgvuldige behandeling van het bezwaar of de klacht neemt een procesbegeleider van de HAC altijd (telefonisch) contact op met de betrokkenen om de beste aanpak van het bezwaar of de klacht te bespreken. Dit kan een informele behandeling zijn, zoals een overleg tussen de betrokkenen.  

Reguliere procedure 

Wanneer het bezwaar of de klacht zich niet leent voor informele behandeling, of betrokkenen zijn daarmee niet tevreden, dan volgt de formele procedure. Dat houdt in dat de HAC het bezwaar of de klacht verder in behandeling neemt. In de meeste gevallen organiseert de HAC een hoorzitting. Hierna brengt de HAC advies uit. Provinciale Staten neemt daarna een beslissing op het bezwaar of de klacht. Hierbij kan Provinciale Staten afwijken van het advies van de HAC, maar dan geldt wel een verzwaarde motiveringsplicht. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de HAC of over de behandeling van bezwaren en klachten, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de HAC. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Meer informatie kunt u ook lezen in: 

- Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant
- Procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

 

 

Contact

Hoor – en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten provincie Noord-Brabant