Initiatiefvoorstellen krijgen dezelfde behandeling als voorstellen van Gedeputeerde Staten. Hierbij neemt de initiatiefnemer de rol van de gedeputeerde over. Hij of zij verdedigt het voorstel tijdens behandeling van het onderwerp door Provinciale Staten. De indiener krijgt voor ten hoogste vijf minuten de gelegenheid als eerste het woord te voeren. Een initiatiefvoorstel wordt in eerste instantie geagendeerd voor een Agendavergadering. Gedeputeerde Staten krijgen, voordat Provinciale Staten een besluit nemen, de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen aan Provinciale Staten over te brengen.

Ambtelijke bijstand

Een Statenlid kan voor het opstellen van een initiatiefvoorstel een beroep doen op ambtelijke bijstand op basis van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018. Het Statenlid dat een initiatiefvoorstel wil opstellen moet dit tijdig melden bij de griffier. De griffier overlegt met de provinciesecretaris over het verlenen van ambtelijke bijstand als de griffie hierin niet kan voorzien. U kunt voor het indienen van een initiatiefvoorstel gebruik maken van een standaardsjabloon.

Zie ook: Ambtelijke bijstand

Contact

Initiatiefvoorstellen