Deze video gaat over Integriteit is van Statenbelang

Het platform integriteit vervult een ambassadeursrol voor het thema integriteit voor leden van Provinciale Staten. Mogelijke integriteitsvraagstukken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van Provinciale Staten staan regelmatig op de agenda ter bespreking. Ook houdt het platform de voor Statenleden geldende Gedragscode integriteit actueel en organiseert ze bijeenkomsten voor Statenleden.

Gedragscode integriteit Noord-Brabant

In de Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023 vindt u de formele regels, die u als Statenlid een handreiking bieden op het gebied van integer handelen. Deze Gedragscode is gebaseerd op de landelijke modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers. De modelgedragscode maakt deel uit van de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Deze handreiking is een gezamenlijk product van VNG, IPO, UvW en het Ministerie van BZK. De handreiking is geen formele wet- of regelgeving; de provinciale Gedragscode is dat wel.

Ook de Provinciewet bevat artikelen (artikelen 11, 13 lid 1, 14 en 15 lid 1), die verband houden met integer handelen. Deze artikelen zijn (deels) opgenomen of uitgewerkt in de provinciale Gedragscode.

De griffier is uw contactpersoon voor integriteit. Zij beantwoordt graag uw vragen of wisselt met u van gedachten over dit onderwerp. Meer informatie is te vinden in artikel 8 van de provinciale Gedragscode.

Nevenfuncties 

Als Statenlid maakt u openbaar welke functies u naast het lidmaatschap van Provinciale Staten vervult. Sommige functies zijn niet verenigbaar met het lidmaatschap van Provinciale Staten. Dit is formeel geregeld in de Provinciewet (artikelen 11, 13 en 15).

Curriculum Vitae op Brabant.nl

Als Statenlid heeft u een eigen pagina op de provinciale website waar u zich kunt voorstellen. De griffie stuurt u hiervoor bij uw aantreden een vragenformulier toe. Wijzigingen in de tekst van uw CV, kunt u doorgeven aan de griffie. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Uiteraard blijft het plaatsen van een CV de keuze van een individueel Statenlid.

Ook is besloten een declaratieregister van Statenleden op de provinciale website te plaatsen. Met de publicatie van dit declaratieregister worden reis- en verblijfkosten, cateringkosten en ICT-kosten van Statenleden openbaar gemaakt.