Deze adviesraden adviseren het provinciaal bestuur (PS en GS) over het provinciale beleid, waar mogelijk integraal en interdisciplinair.

BrabantAdvies adviseert vanuit 3 domeinen:

  • Werken, innoveren & ondernemen
  • Ruimte & omgeving
  • Gezondheid & leefbaarheid

Het bestuur van BrabantAdvies bestaat uit de voorzitters van de drie Raden. Voor haar werkzaamheden ontvangt BrabantAdvies financiering van de provincie.

BrabantAdvies speelt een strategische rol in de provinciale beleidsontwikkeling door vooral signalerend, agenderend en adviserend te werken. BrabantAdvies signaleert relevante ontwikkelingen en zwakke signalen en houdt PS en GS scherp in de uitvoering van hun taken.

De afzonderlijke Raden geven onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies. Zij leveren hiermee een bijdrage aan de onderbouwing van het beleid en de politieke discussie hierover. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie. Zij doen dit door het samenbrengen van kennis uit de praktijk, vanuit beleid en wetenschap.

U kunt advies vragen aan BrabantAdvies of één van de drie Raden. Een logisch moment hiervoor is in het najaar bij bespreking van de Onderzoeks- en Adviesagenda voor het jaar daarop. Ook op andere momenten kunt u natuurlijk om advies vragen.

Meer informatie

Contact

Brabant Advies