Schriftelijke vragen stelt u als u verduidelijking wenst over het door GS gevoerde beleid of bestuur. Het instrument is dus bedoeld om bestuurlijke vragen te stellen, geen technische vragen (feitelijke). Men kan het college bijvoorbeeld vragen naar de opvatting over bepaalde onderwerpen.

Indienen

U richt uw schriftelijke vragen, eventueel voorzien van een toelichting, in een Word-document aan GS en biedt dit aan via statengriffie@brabant.nl. Uw vragen worden op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl gepubliceerd en vermeld in het dagbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk en binnen 4 weken. In de zomermaanden geldt een termijn van 6 weken. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de vragensteller op de hoogte als het college meer tijd nodig heeft om de vragen te beantwoorden. Ook laat het college in dat geval weten binnen welke termijn een antwoord volgt.

Na vaststelling in het college, krijgt u van de behandelende ambtenaar de antwoorden per e-mail. Pas de volgende dag worden de antwoorden openbaar via plaatsing op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl. Op dat moment kunnen ook journalisten hier kennis van nemen.

Contact

Schriftelijke vragen