Provinciale Staten nemen een besluit bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan moeten Provinciale Staten opnieuw stemmen in een volgende vergadering. Stemmingen vinden plaats na sluiting van de beraadslaging over een voorstel of als niemand het woord verlangt.

Voordat de stemming plaatsvindt klinkt een bel, zodat alle Statenleden weten dat de stemming volgt. Als geen stemming wordt gevraagd is het voorstel aangenomen. Er zijn verschillende manieren van stemmen: fractiegewijs, hoofdelijk en schriftelijk. Fractiegewijze stemmingen zijn gebruikelijk. Als een van de Statenleden vraagt om een hoofdelijke stemming, honoreert de voorzitter dit verzoek. Schriftelijke stemming vindt plaats bij een stemming over personen.

Fractiegewijze stemming

Bij fractiegewijze stemmingen vraagt de voorzitter aan de woordvoerder per fractie of deze vóór of tegen het voorstel is. ‘Aanwezige fractieleden’ zijn die fractieleden die op hun eigen plaats in de Statenzaal zitten. Het is dus van belang bij stemmingen aanwezig te zijn. Onthouden van stemming kan alleen op grond van artikel 28 van de Provinciewet (belangenverstrengeling). In beginsel is er een stemplicht voor Statenleden. Er moeten gegronde redenen zijn om niet te stemmen. Als een Statenlid om redenen niet vóór of tegen wil stemmen, moet hij of zij de Statenzaal verlaten. Een foutief uitgebrachte stem kan worden gecorrigeerd zolang de woordvoerder van de eerstvolgende fractie nog geen stem heeft uitgebracht.

Hoofdelijke stemming

Zodra één Statenlid om een hoofdelijke stemming vraagt, voldoet de voorzitter aan dit verzoek. Een hoofdelijke stemming houdt in dat de griffier de namen van de Statenleden opleest. Deze spreken na het horen van zijn of haar naam hardop ‘voor’ of ‘tegen’ uit. Het lot bepaalt welk Statenlid als eerste zijn of haar stem kan uitbrengen. Hierna wordt de volgorde van de presentielijst gehanteerd. Statenleden die de presentielijst niet hebben getekend, kunnen niet stemmen. Als een Statenlid de vergadering voorzit, brengt deze als laatste zijn stem uit. Een Statenlid kan een foutief uitgebrachte stem corrigeren zolang het eerstvolgende Statenlid nog geen stem heeft uitgebracht.

Schriftelijke stemming

Een schriftelijke stemming vindt plaats bij stemmingen over personen. Stemmen gaat dan met briefjes. Als de kandidaten voorafgaand aan de vergadering bekend zijn, gebruiken de Statenleden voorgedrukte briefjes. In andere gevallen vullen de Statenleden blanco briefjes in. In het laatste geval schrijven Statenleden zelf een of meerdere namen op. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter van Provinciale Staten een stemcommissie. Deze bestaat uit 4 Statenleden. De commissie telt de stemmen en stelt de uitslag vast. Stembriefjes moeten goed leesbaar zijn om te voorkomen dat ze ongeldig zijn. De stemcommissie biedt de uitslag van de stemming aan de voorzitter aan, die deze bekendmaakt. Als geen van de kandidaten een meerderheid krijgt kan een herstemming plaatsvinden.

Stemverklaring

Ieder Statenlid kan bij een hoofdelijke stemming direct na het uitbrengen van de stem een korte verklaring afleggen om zijn of haar stem te motiveren. Ook een fractie kan een stemverklaring afleggen. Dit gebeurt door de woordvoerder, nadat deze namens de fractie voor of tegen heeft gestemd. Bij schriftelijke stemmingen over personen kan een Statenlid een stemverklaring afgeven voordat de stemming plaatsvindt.