Deze is landelijk bepaald en bedraagt vanaf 1 januari 2024 € 1.996,90 per maand. Tevens ontvangen Statenleden een onkostenvergoeding van € 215,51 per maand. De vergoeding is bedoeld voor in ieder geval de volgende kosten: representatie, vakliteratuur, excursies, bureaukosten, contributies, lidmaatschappen, zoals contributies van verenigingen en regionale beroepsverbanden, ontvangsten thuis en zakelijke giften. Enkele specifiek geregelde vergoedingen vallen hier niet onder, zoals kosten van bepaalde scholing en vergoeding van de kosten van het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Ook worden ICT-middelen ter beschikking gesteld die niet ten laste komen van de onkostenvergoeding.

De onkostenvergoeding betreft een vast bedrag per maand. Wanneer de uitgaven uitstijgen boven de vaste onkostenvergoeding kunnen deze niet alsnog worden gedeclareerd. Wanneer u gedurende een gedeelte van een maand Statenlid bent geweest, ontvangt u deze vergoedingen naar evenredigheid van de periode van uitoefening van het lidmaatschap (als ingangsdatum voor de vergoeding geldt de dag van beëdiging) in de bedoelde maand. De vergoeding wordt in maandelijkse termijnen verstrekt. De onkostenvergoeding wordt gehalveerd gedurende de periode van tijdelijk ontslag van het Statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Indien u een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, kan op uw verzoek de vergoeding voor de werkzaamheden worden verlaagd. Hiermee kan worden voorkomen dat u naar een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt uitbetaald.

Toelage fractievoorzitter

Voor de duur van de uitoefening van het fractievoorzitterschap wordt de vergoeding van de werkzaamheden verhoogd met een toelage van € 74,81 per maand, vermeerderd met € 10,68 voor elk statenlid dat de fractie kent, de fractievoorzitter zelf niet meegerekend. De toelage bedraagt ten hoogste € 160,29 per maand (per 1 juli 2021).

Fictief werknemerschap

Statenleden kunnen aan het begin van hun Statenlidmaatschap aangeven of zij al dan niet kiezen voor het zogenaamde fictieve werknemerschap (‘Opting-in’). Als u hiervoor kiest, wordt maandelijks loonheffing ingehouden. Statenleden die niet kiezen voor het fictieve werknemerschap moeten alle ontvangsten verantwoorden als winst en kunnen de gemaakte kosten daarop in mindering brengen. De status van Opting-in kan tussentijds door middel van het hiervoor bestemde formulier gewijzigd worden. De wijziging heeft dan toekomstige werking.

Verzekeringen

Ziektekostenverzekering

Statenleden ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 114,44 per jaar (per 1 juli 2021) (bij tussentijds aantreden (vanaf datum beëdiging) naar rato).

De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan de rechtspositie van het personeel werkzaam bij de sector Rijk. Indien hier wijzigingen in optreden, wordt dit bedrag overeenkomstig gewijzigd. Als dat het geval is wordt u via Brain PS geïnformeerd.

Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

Eenmaal per jaar ontvangt het statenlid een bedrag gelijk aan de vergoeding voor één maand voor de werkzaamheden om voorzieningen te kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Dit bedrag wordt per 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Voor 2024 is de hoogte van dit bedrag € 1.996,90 (of naar rato indien het statenlid later in het jaar is aangetreden). Dit bedrag wordt achteraf in de maand december aan het statenlid uitbetaald.

Er is geen aanvullende verzekering van de provincie waar in voorkomende gevallen een beroep op kan worden gedaan.

Deze vergoeding is niet van toepassing op een statenlid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van het tijdelijk ontslag van een statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (artikel X 12 Kieswet).

Tegemoetkoming bij structurele functionele beperking

Indien sprake is bij u van een structurele functionele beperking (naar oordeel van een arts), dan hebt u op aanvraag – onder voorwaarden - recht op een voorziening dan wel een financiële tegemoetkoming voor de bekostiging van specifieke voorzieningen. U kunt hierbij denken aan spraakapparatuur. De voorziening moet proportioneel zijn en mag niet reeds uit anderen hoofde zijn toegekend of vergoed. Een aanvraag daartoe kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten. Neemt u bij vragen over dit onderwerp contact op met de Griffie.

Geschikte vervoersvoorziening bij tijdelijke functionele beperking

Indien u een tijdelijke functionele beperking heeft en niet in staat bent met het openbaar vervoer of met eigen vervoer te reizen, kunt u op kosten van de provincie gebruik maken van een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een gebroken been. Provinciale Staten beoordeelt of de gewenste vervoersvoorziening geschikt geacht kan worden en door de provincie kan worden vergoed of ter beschikking gesteld.

Kosten scholing

Kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie komen ten laste van de provincie. Hierbij kunt u denken aan deelname aan congressen en opleidingen. Deze kosten hoeft u dus niet voor eigen rekening te nemen of te betalen uit de onkostenvergoeding. Overigens kan de provincie ook zelf dit soort scholing (laten) verzorgen. Ook deze kosten komen ten laste van de provincie.

Partijpolitieke scholing komt niet voor vergoeding in aanmerking. De inhoud van de scholing is bepalend of deze al dan niet partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd wordt door een politieke partij, betekent dat niet automatisch dat die scholing partijpolitiek-georiënteerd is. Om voor kostenvergoeding in aanmerking te komen moet u motiveren dat het gaat om functiegerichte scholing. Scholing is functiegericht als deze beoogt de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is partijpolitiek georiënteerd als deze geheel of gedeeltelijk tot doel heeft u op te leiden in het gedachtegoed van uw partij.

Indien u scholing wenst die niet door of namens de provincie wordt verzorgd of aangeboden, dient u daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij Provinciale Staten. Voegt u daar ook inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie bij. Er wordt getoetst aan de volgende criteria. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname naar oordeel van Provinciale Staten van belang is in verband met de vervulling van de functie van Statenlid.

Factureren onkosten

Het verdient de voorkeur om eigen middelen en publieke middelen zoveel mogelijk te scheiden. Zorgt u er daarom voor om gemaakte kosten zoveel mogelijk direct in rekening te brengen bij de provincie. Betaling van kosten voor de uitvoering van uw taken als Statenlid vindt - bij voorkeur - plaats door rechtstreekse toezending van de factuur aan de provincie (administraties@brabant.nl). De factuur dient voor akkoord ondertekend te zijn, zowel door uzelf als door de fractievoorzitter. Als u zelf de fractievoorzitter bent, dient u het te laten ondertekenen door iemand uit uw fractie.

Zie ook:

Vergoeding reis- en verblijfkosten
Rechtspositie voor statenleden

Contact

Vergoeding Statenlidmaatschap en onkostenvergoeding