Ziekmelding

Bij langdurige ziekte, of ziekte tijdens een Statenvergadering, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de griffie. Uw melding is onder andere van belang om te kunnen bepalen of er voldoende Statenleden aanwezig zijn om de vergadering te openen (quorum).

Tijdelijk ontslag statenlid

Wanneer u ziek wordt en uit een verklaring van een arts blijkt, dat het aannemelijk is dat u de uitoefening van het Statenlidmaatschap niet binnen 8 weken kunt hervatten, kan aan u tijdelijk ontslag verleend worden op grond van artikel X 10 van de Kieswet. Ook kan aan een Statenlid door de voorzitter van Provinciale Staten op verzoek tijdelijk ontslag worden verleend wegens zwangerschap en bevalling. Bij vervanging gaat de primaire vergoeding gewoon door. De onkostenvergoeding die een Statenlid ontvangt, aan wie tijdelijk ontslag is verleend wegens ziekte of wegens zwangerschap en bevalling, bedraagt de helft van de reguliere onkostenvergoeding.

Tijdelijk ontslag aanvragen wegens zwangerschap en bevalling

U stuurt een brief aan de voorzitter van Provinciale Staten waarin u verzoekt om het verlenen van tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling op grond van artikel X 10, eerste lid, van de Kieswet. In het verzoek dient de dag waartegen het tijdelijk ontslag dient in te gaan te worden vermeld. Deze dag ligt tussen ten hoogste zes en tenminste vier weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling die blijkt uit een verklaring van een arts of een verloskundige.

Tijdelijk ontslag aanvragen wegens ziekte

U stuurt een brief aan de voorzitter van Provinciale Staten, waarin u verzoekt om het verlenen van tijdelijk ontslag op grond van artikel X 10, tweede lid, van de Kieswet. Dit verzoek moet vergezeld gaan met een verklaring van arts die voldoet aan de eisen als hierboven bij het kopje ‘Tijdelijk ontslag Statenlid’ staat genoemd. De voorzitter van Provinciale Staten verleent u schriftelijk tijdelijk ontslag. Het tijdelijk ontslag gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing op het verzoek.

De beslissing van de voorzitter op het verzoek tot tijdelijk ontslag wegens ziekte of zwangerschap en bevalling bevat de dag van ingang van het ontslag. Het lidmaatschap bij tijdelijk ontslag wegens ziekte of zwangerschap en bevalling herleeft van rechtswege (automatisch) met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag.

De griffie meldt de wijziging bij salarisadministratie, zodat zij deze wijziging administratief kunnen verwerken.

Door de voorzitter van het centraal stembureau wordt een vervanger (de eerstvolgende kandidaat van de kandidatenlijst) benoemd. Ook het vervangende lidmaatschap eindigt van rechtswege.

Tijdelijk ontslag fractievoorzitter

De fracties benoemen in beginsel altijd een plaatsvervangend fractievoorzitter. Bij tijdelijke of incidentele afwezigheid fungeert deze als voorzitter. Bij tijdelijk ontslag is het in principe ook zo dat de plaatsvervangend fractievoorzitter tijdelijk fungeert als voorzitter, tenzij de fractie een andere oplossing kiest.

Bedrijfsgeneeskundige zorg

Bij vervulling van een politiek ambt is er geen werkgeversrelatie met de provincie. Ingeval van ziekte is het aan u zelf om te bepalen, al dan niet na raadpleging van een eigen arts, of de ziekte uw functioneren zodanig beïnvloed dat u moet aftreden of dat u een verzoek tot tijdelijk ontslag indient.

Als statenlid kunt u voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen die voor de ambtenaren van de provincie Noord-Brabant zijn getroffen. De provincie Noord-Brabant werkt samen met arbodienst Zorg van de Zaak. Voor vragen kunt u zich wenden tot P&O.

Beroepsziekte of dienstongeval

Als statenlid ontvangt u een vergoeding voor de noodzakelijk gemaakte kosten in verband met geneeskundige behandeling of verzorging in verband met een beroepsziekte of een dienstongeval. Dit geldt enkel voor zover deze kosten ten laste van u blijven en voor zover de beroepsziekte of het dienstongeval niet aan eigen schuld of onvoorzichtigheid te wijten is. Neemt u in voorkomende gevallen contact op met de griffie.

Contact

Ziekte en verhindering