1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

2.A.2 Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de ILT over uitvoering milieutaken provincie

2.B.2 Statenmededeling Jaarverslag BRZO 2016 OMWB

2.B.3 Statenmededeling Motie M15 19/17 - Brabantsbont zaadmengsel

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout met uitnodiging aan Statenfracties voor kennismakingsetentje met Faunabeheereenheid Noord-Brabant FBE

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over overzicht van het beleid op natuur, water en milieu

2.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over beleidsaanpassingen in het natuurbeleid (nav evaluatie BrUG) en verder labelen van middelen uit Bestuursakkoord

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over tussentijdse evaluatie Brabant Uitnodigend Groen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Evaluatierapport Energie en Discussiestuk Aanvullend Investeringsvoorstel

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

4.A.2 Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative -kenbaar maken van wensen en bedenkingen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering door gedeputeerde Pauli tot houden themabijeenkomst over digitalisering

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over motie M51 `Verduurzaming scheepvaart in Brabant` ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 21 april 2017 over de Perspectiefnota

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 71 KB
 2. Ontwerpbesluit statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 38 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels 232 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting 18,4 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Noord 6,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Zuid 9,5 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 28 Verantwoording reparatie naar aanleiding van de Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 20,7 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbindingsgrenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 29 Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 886 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden 3,4 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 4 Aansluiten Watergangen 15,1 MB

5.A.2 Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 37 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Regels 108 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Toelichting 7,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 1 -Verbeelding 29,4 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 2 –achtergond-rapport bodem, ondergrond en water. 150 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 3 – Externe veiligheid Buisleiding 2,1 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 4 – Quick scan Flora en Fauna 5,4 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 5 – Commentaarnota 7,2 MB

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016

5.B.2 Statenmededeling Invoering cash-loos OV in Brabantse OV-concessies

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over motie 37a Manifest Verkeersveiligheid

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over stand van zaken oplossing Wilhelminakanaal Tilburg

5.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over reactiebrief m.b.t. de ontwikkeling Eindhoven Airport

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2017

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer met informatie over vergunningsverlening en leges onder nieuwe Omgevingswet naar aanleiding van toezegging d.d. 16 december 2016

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Meetpunten Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) in Noord-Brabant

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.A.1 Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling subsidiering symfonische muziekvoorziening 2018 en verder

8.B.2 Statenmededeling Programma Versterken Sociale Veerkracht: Uitvoeringsagenda 2018

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van PVV tot het houden van een themabijeenkomst over Sociale Veerkracht ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 11 september 2017

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Monitor Buurtkerkenfonds opgesteld door het PON

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over motie gezondheid in provinciaal beleid

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

9.B.2 Statenmededeling Eindrapport taskforce natuurbranden

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Lokaal Brabant, CDA, PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca. ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 11 september 2017

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat met nadere toelichting toerekening apparaatskosten in de jaarrekening 2016

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Motie M5 `Socialer Ondernemen` Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

9.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging aanpak onderbesteding in Platform PenC

9.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over afwikkeling motie 44, Duidelijkheid voor Ondernemers.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten mail van Stichting Werkgroep Behoud De Peel met pleidooi voor stand-still in het aantal dieren in relatie tot maatregelenpakket veehouderij

10.L02 Informatie aan Provinciale Staten van Stichting Groen Kempenland over `vervroegde stikstofmaatregelen absolute noodzaak : de vervuiler betaalt (niet)`.

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van bezorgde burgers van Tilburg aan gemeente Tilburg met verzoek om inspraakavond voor mogelijke oplossingen grondwaterstand bij verbreding Wilhelminakanaal Tilburg

10.L04 Reactie has hogeschool aan Provinciale Staten over Versnelling transitie van de veehouderij

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting Werkgroep de Peel de tussenuitspraak van de Raad van State in de PAS-beroepen van Werkgroep Behoud de Peel.

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de vastgestelde begroting 2018 en meerjarenraming 2019-20221

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vastgestelde jaarstukken 2016

10.L08 Reactie aan Provinciale Staten van AgriFood Capital over voorstellen Gedeputeerde Staten m.b.t. beleidsdossier `versnelling transitie veehouderij.`

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van De Heus Voeders B.V. op beleidsvoorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnelling transitie veehouderij

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift met reactie aan voorzitter van ZLTO op diverse berichten in de media over toekomst van veehouderij in relatie tot volksgezondheid (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L11 Reactie aan Provinciale Staten van Nevedi over besluitvorming `Maatregelenpakket Veehouderij`

10.L12 Verzoek aan Provinciale Staten van Stuurgroep Dynamisch Platteland om aandacht voor uitkomsten van aanvullende VGO onderzoek en ontwikkeling van geitenhouderijen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Haaren afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten over Bestuurskrachtonderzoek Boxtel, Oisterwijk en Vught en brochure Toekomst gemeente Haaren

10.L14 Reactie aan Provinciale Staten van Nederlandse Federatie Edelpelsdierenhouders (NFE) over wijziging verordening ruimte 2014, verordening natuurbescherming Noord-Brabant

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Politieke Vereniging DeurneNU! op voorgestelde beleid van Gedeputeerde Staten tot versnelling transitie veehouderij

10.L16 Informatie aan Provinciale Staten over ammoniakemissies (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L17 Reactie aan Provinciale Staten van Wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Baarle-Nassau op versnelling transitie veehouderij en wijziging verordening ruimte.

10.L18 Verzoek aan Provinciale Staten van Centrale Organisatie voor de Vleessector om niet in te stemmen met voorstellen van Gedeputeerde Staten om versneld en verscherpt de verordening Natuurbescherming en de staldering in te voeren

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Boxmeer motie `provinciale maatregelen versnelling verduurzamen veehouderij` in te dienen tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2017

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten van ZLTO reactie op beleidsvoorstellen Gedeputeerde Staten voor transitie verduurzaming veehouderij met betrekking tot Verordening Natuurbescherming, stalderen en BZV ten behoeve van debat Provinciale Staten 7 juli 2017

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Landerd reactie op beleidsvoorstellen van Gedeputeerde Staten over Versnelling transitie veehouderij ten behoeve van besluitvorming 7 juli 2017

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies het rapport `sociaal-economisch beeld Brabant`

10.L23 Reactie aan Provinciale Staten op voorstellen Versnelling transitie veehouderij (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Belangengroep Toekomst Haaren aan raadsleden gemeente Haaren over een (toekomstige) opsplitsing van de gemeente Haaren.

10.L25 Reactie aan Provinciale Staten van Studieclub Oud Gastel e.o., Studieclub Steenbergen e.o. en Studieclub West-Brabant over versnelling transitie veehouderij.

10.L26 Reactie aan Provinciale Staten over situatie m.b.t. versnelling transitie veehouderij (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L27 Verzoek aan PS van dhr. J Bogers om reactie op artikel in de krant over verkoop Attero

10.L28 Reactie aan Provinciale Staten van gemeente Boekel op beleidsdossier van Gedeputeerde Staten over Versnelling transitie veehouderij

10.L29 Reactie aan Provinciale Staten van de gemeente Sint Anthonis over versnelling transitie veehouderij

10.L30 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van gemeente Gemert-Bakel over versnelling transitie veehouderij

10.L31 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Amalthea, Bettinehoeve, De Jonge Cheese en Kaasmakerij Özgazl over versnelling transitie veehouderij

10.L32 Reactie aan Provinciale Staten van de gemeente Cranendonck over versnelling transitie veehouderij

10.L33 Ter informatie aan Provinciale Staten van de gemeenteraad van Moerdijk de aangenomen motie over gevolgen provinciaal reductie stikstofuitstoot voor agrarische sector in Moerdijk

10.L34 Ter informatie aan Provinciale Staten van de gemeenteraad van Drimmelen de aangenomen motie over provinciaal besluit reductie stikstofuitstoot voor agrarische sector in de gemeente Drimmelen.

10.L35 Ter informatie aan Provinciale Staten van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel de aangenomen motie over versnelling transitie veehouderij.

10.L36 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Boxmeer afschrift van aangenomen motie over versnelling van het verduurzamen veehouderij in Brabant

10.L37 Informatie aan Provinciale Staten van Werkgroep Behoud de Peel over veehouderijbesluit provincie Noord-Brabant

10.L38 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt petitie om de mogelijkheid te behouden om in toekomst op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen

10.L39 Ter informatie aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning vooraankondiging van uitnodiging voor Provinciale herdenking 2017 op 13 september 2017 in Waalre

10.L40 Informatie aan Provinciale Staten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van hun voornemen om deel gaan te nemen in de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant

10.L41 Ter informatie aan Provinciale Staten van CDA Baarle-Nassau reactie op vastgestelde besluit tijdens vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2017 voor versnelling van transitie in veehouderijsector

10.L42 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op instemmen door Provinciale Staten met maatregelenpakket voor transitie van veehouderij in Brabant d.d. 7 juli 2017 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L43 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op brand in varkensstal locatie Heijderhoek in Heeswijk-Dinther d.d. 6 juli 2017 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L44 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2018 vastgesteld d.d. 3 juli 2017

10.L45 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gebiedsontwikkeling CWKBHAB nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen-broek-Hamont-Achel-Bocholt

10.L46 Verzoek aan Provinciale Staten van G.J. Molenkamp namens actiegroep bezorgde inwoners van Heeze en omstreken en medestanders om instemming laten uitvoeren van risico-analyse over voorgenomen ontgronding en vernatting van weilanden rond Kasteel Heeze in relatie tot mogelijke overlast van muggen

10.L47 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op voorlopige goedkeuring van de gemeente Meijerijstad voor de bouw van een megastal voor maximaal 18.000 varkens. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L48 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van gemeente Goirle mede namens gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk op door Provinciale Staten d.d. 21 april 2017 aangenomen motie over opzet van pilot omgevingsdiensten.

10.L49 Reactie aan Provinciale Staten van gemeente Nuenen op brief van college van gedeputeerde staten over de start van de provinciale Arhi-procedure voor de gemeente Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel.

10.L50 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 24 juli 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L51 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 25 juli 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L52 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 26 juli 2017(BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L53 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 27 juli 2017(BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L54 Reactie aan Provinciale Staten van philharmonie zuidnederland op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland.

10.L55 Ter kennisneming aan Provinciale Staten van Nationaal Park De Biesbosch de vastgestelde jaarstukken 2016 en de vastgestelde begroting 2018.

10.L56 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 28 juli 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L57 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 31 juli 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L58 Ter kennisneming aan Provinciale Staten van de Omgevingsdienst Brabant Noord de Programmabegroting 2018 (incl. meerjarenperspectief 2019-2021) van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

10.L59 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 1 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L60 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 2 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L61 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 3 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L62 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 4 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L63 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 7 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L64 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 8 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L65 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 9 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L66 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 10 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L67 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 11 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L68 Ter informatie aan Provinciale Staten door Inwoners van Dommelen-Zuid de uitspraak van de Raad van State d.d. 23 mei 2017 over Ontwerp-PIP 1e Herziening Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69

10.L69 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 15 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L70 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 16 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L71 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 17 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L72 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde begroting 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

10.L73 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

10.L74 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 18 augustus 2017 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L75 Verzoek aan Provinciale Staten van Werkgroep leefomgeving Natuurplein wat het standpunt is m.b.t. het schieten op vossen aan de rand van de woonwijk Ulvenhout in het Markdal.

10.L76 Reacties aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland binnengekomen d.d. 23 augustus 2017

Bijlagen

10.L77 Reactie aan Provinciale Staten van P.G. Kuijpers & Zonen B.V. op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland.

Bijlagen

10.L78 Ter informatie aan Provinciale Staten van Holla Advocaten uitspraak van de rechtbank d.d. 22 augustus 2017 inzake beroep van J. Kerkhoff tegen besluit PS d.d. 13-12-2016 nr. 4124022 Beslissing op bezwaar van voormalige fractie Kerhoff n.a.v. besluit PS 04/16 d.d. 15-04-2016 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015.

10.L79 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het bezwaar door Hekkelman advocaten namens Agriteam PMR V.O.F. bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L80 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het bezwaar door Hekkelman advocaten namens Buitengoed Planontwikkeling B.V. bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L81 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het bezwaar door Hekkelman advocaten namens Verschel & Van Dun B.V. bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L82 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het bezwaar door Hekkelman advocaten namens Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L83 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van gemeente Hilvarenbeek aan Gedeputeerde Staten over gezamenlijke aanpak voor bestrijding van Japanse duizendknoop

10.L84 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L85 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Raad van State van door derden ingediend beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel met mogelijkheid om als partij deel te nemen aan beroepszaak

10.L86 Afschrift aan Provinciale Staten van stichting Mens, Dier & Peel inzake bezwaarschrift en zienswijze aan B&W van Gemert-Bakel over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het overkappen van een mestkuil voor het verwerken van zogenoemde `champost`aan de Beeksedijk 10 te Gemert.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

11.E Doorkijk statendagen komende 3 maanden

11.F.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Versnelling Transitie Veehouderij: Stroomschema aanpassing stalsysteem

11.F.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: jongvee

11.F.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Versnelling transitie veehouderij: reactie op rapport `Ammoniak in Nederland`

11.F.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij: verwachte effecten voorgestelde maatregelenpakket op de omvang en structuur veehouderij en op natuur.

11.F.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over IPO reactie op interimwet veedichte gebieden

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

12.1 Memo aan Procedurevergadering van Griffie over Uitwerking themabijeenkomsten fondsen

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 11 september 2017