1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2019

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een Themabijeenkomst over `Concept jaarstukken 2017 omgevingsdiensten` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een Themabijeenkomst over `Governance omgevingsdiensten` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

2.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie SP tot het houden van een themabijeenkomst over `Memo en rapport BPO-pilot "Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming" ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Stand van zaken lozingen GenX-stoffen in Brabant

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Subsidieregeling Opvang Inheemse dieren Noord-Brabant

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Update lozingen GenX-stoffen in Brabant

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BRUG - restantopgave Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Nationale Bijenstrategie

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Ontwikkelingen rond Omgevingsdienst Brabant-Noord: Externe review financiele knelpunten

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Samenwerkingsovereenkomst Amer Warmtenet

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Begrotingswijziging 11/18 MIT-Zuid 2018

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling MIT-Zuid 2018

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over toezegging Statenbijeenkomst 15 december 2017 inzake Evaluatie Innovatiefonds

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Voortgang project N629 Dongen Oosterhout

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties GroenLinks, SP en PvdA tot het houden van een rondetafelgesprek over `de werkomstandigheden van de buschauffeurs in Brabant met name de veiligheid op de bussen` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over rapport Haalbaarheidsstudie Multimodaal Transferpunt (MMT) Acht en het proces Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019.

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Verordening ruimte Noord-Brabant: Overzicht kaartwijzigingen.

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Update stand van zaken Raad van State Logistiek Park Moerdijk

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Derde rapportage POP3 Noord-Brabant

7.B.2 Statenmededeling Instellen Deskundigenpanel Veehouderij

7.B.3 Statenmededeling Aanpak mestfraude

7.B.4 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Plantaardig

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten van Goed Boeren netwerk voor werkbezoek

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over IPO alternatief voor Wet veedichte gebieden

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings m.b.t. overzicht aanvragen van mestbewerking

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Swinkels tot het houden van een themabijeenkomst over `Werkbezoek Sport` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

8.C.2 Uitnodiging aan Provinciale Staten door bkkc - brabants kenniscentrum kunst en cultuur om Provinciale Staten te informeren over de fusie van de provinciale uitvoeringsorganisaties Kunstbalie en bkkc.

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toegezegde informatie over de campagne Brabant Cultuur

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging bijdragen BrabantStad

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over prestaties philharmonie zuidnederland 2018 en 2019

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling gemeente Nuenen c.a.

9.B.2 Statenmededeling Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2017

9.B.3 Statenmededeling Treasury Jaarplan 2018

9.B.4 Statenmededeling Motie M4: Archivering op orde

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `de stand van zaken ten aanzien van de reorganisatie en het personeelsbeleid van de Provincie Noord-Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

9.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Brabantse leden IPO-AV tot het houden van een themabijeenkomst over `Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij afschrift van brief Gedeputeerde Staten aan B&W gemeente Waalwijk over Strategische Visie 2025 en motie Bestuurskracht Waalwijk

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde van Merrienboer over Vergelijking legestarieven omgevingsdiensten

9.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Brabantse leden IPO Algemene Vergadering met terugkoppeling IPO Algemene Vergadering 19 december 2017

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Informatie aan Provinciale Staten van Stichting Landgoed Baest over bezwaarschrift tegen besluit college B&W gemeente Oirschot d.d. 07-11-2017 inzake vaststelling van het verbeterplan urgentiegebied Voorste Heistraat/Heikant.

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten bedenkingen tegen gang van zaken rondom planontwikkeling Provinciaal Inpassingsplan GOL (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten brief met pleidooi voor dijkverlegging in plaats van dijkverhoging langs de Maas (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten aanbod van ProDemos voor deelname aan project Politiek Actief voor Provincies

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Comité Handen af van de Duiventoren en het Blik met verzoek om zorgvuldige besluitvormingsprocedure over Provinciaal Inpassingsplan PIP N269 Oosterhout - Dongen

10.L06 Afschrift aan Provinciale Staten van besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van begrenzing van Natuur Netwerk Brabant op basis van Verordening ruimte inzake bestemmingsplan Buitengebied Helmond - Horst 27 (hockeyclub) gemeente Helmond (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Verzoek aan Provinciale Staten van Interprovinciaal Overleg tot aanwijzen van contactpersoon voor IPO en regelen van mandaat voor sluiten van collectieve arbeidsvoorwaarden door IPO in verband met implementatie Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Gedeputeerde Staten aan Stichting Landgoed Baest met reactie op verzoek om aandacht voor bezwaarschrift tegen besluit college B&W gemeente Oirschot d.d. 07-11-2017 inzake vaststelling van het verbeterplan urgentiegebied Voorste Heistraat/Heikant

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Brabantse Milieufederatie, Beraad Vlieghinder moet minder en Belangenvereniging Omwonenden Welschap aan College van Gedeputeerde Staten over ontwikkelingen groeiscenario's Eindhoven Airport en tegengaan van toename van geluidhinder en luchtverontreiniging en aantasting van klimaat

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de door het dagelijks bestuur vastgestelde Kaderbrief 2019 OMWB

10.L11 Verzoek aan Provinciale Staten van Werkgroep Lange Omleiding Bakel Nee om aandacht voor wensen van aanwonenden met betrekking tot voorkeursalternatief van lange omleiding van N279 bij Dierdonk

10.L12 Verzoek aan Provinciale Staten van werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen KVO om overleg en aandacht voor problematiek met overnachten en parkeren van vrachtwagens op bedrijventerreinen en ontbreken van gedegen parkeervoorziening voor grote doelgroep vrachtwagenchauffeurs

10.L13 Verzoek aan Provinciale Staten tot stoppen met medewerking aan plannen van herroutering van goederenvervoer Meteren Boxtel in combinatie met Programma Hoogfrequent Spoor ten behoeve van leefbaarheid in Vught en andere plaatsen langs het spoor (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten Woonvisie 2018 van Hofkes Advies & Consultancy

10.L15 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Actiecomitè Goederentreinen NEE aan staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat over project Meteren-Boxtel.

10.L16 Informatie aan Provinciale Staten door Stichting Randstad-Tram over klimaat(verandering) in de ruimste zin.

10.L17 Verzoek aan Provinciale Staten van bewoners Johan Frisolaan, Magrietlaan, Verlengde Kampdijklaan en Willem III-laan in Vught om aandacht voor problematiek met betrekking tot gezondheidrisico's, trillingen en geluidsoverlast als gevolg van toename van goederentreinen in verband met Programma Hoogfrequentie Spoor

10.L18 Verzoek aan Provinciale Staten om onderwerpen Biomassa Ketels en Houtstook op provinciale agenda ter discussie te stellen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 19 februari 2018