1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Vierde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland

2.B.2 Statenmededeling Brabantse prioritaire soorten in ecologische verbindingszones

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Samen tegen afvaldumpingen in het buitengebied

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over hoe de aanbevelingen uit het rapport De staat van het mandaat worden opgepakt (Kosteneffectiviteit VTH)

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over omrekenen van Petajoule naar CO2-uitstoot

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Energie prestatie advies Museumkwartier

3.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Proces uitwerking motie provinciehuis als innovatieve E-catcher

3.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Ontwerp van het Klimaatakkoord

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over toezegging vergadering Provinciale Staten 9 november 2018 over openstaande vacatures in Brabant inclusief zorgsector

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Integraal maatregelenpakket bereikbaarheid De Run

5.B.2 Statenmededeling Verdere concretisering afspraken BO MIRT 21 november 2018

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Motie `Keerboogknooppunt Hooipolder`

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant

Bijlagen

  1. Statenmededeling prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant 149 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant : Rapportage `Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant` opgesteld door Stec Groep d.d. 30 november 2018 14,3 MB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant : Brief aan de Brabantse gemeenten : `Prognose bedrijventerreinen en kantoren ; actualiseren regionale afspraken d.d. 11 december 2018 127 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant : Bijlage bij brief aan gemeenten : `Handreiking vormgeving regionale afspraken bedrijventerreinen` 234 KB Ga naar het dossier

6.B.2 Statenmededeling Koopstromen- en prestatieonderzoeken winkelgebieden

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over trends en ontwikkelingen binnen glastuinbouw en plantaardige sectoren die gebruik maken van teeltondersteunende voorzieningen (tov) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 21 januari 2019

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over brief aan minister Ollogren over indicatief buisleidingentracé in Brabant

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Vierde rapportage POP3 Noord-Brabant

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling `Go` voor Vuelta 2020

8.B.2 Statenmededeling Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Swinkels tot het houden om themabijeenkomst over `Tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 21 januari 2019

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Begroting 2019 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.B.2 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019

9.B.3 Statenmededeling Update organisatieontwikkeling

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over aanvaarden van nevenfunctie als vice-president van Chamber of Regions per 6 november 2018

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over evaluatie integriteitstoets kandidaat-wethouders 2018

9.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning Van de Donk over uitkomsten onderzoek fade in - fade out van Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en Taskforce Brabant Zeeland

9.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over maatregelen ter verhoging informatieveiligheid

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord ontwerp kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geindexeerde bedragen van (onkosten)vergoedingen voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 1 januari 2019

10.L03 Aanbieding Petitie aan Provinciale Staten door Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel op de Statendag van 7 december 2018 over Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

Bijlagen

10.L04 Aanbieding Petitie aan Provinciale Staten door Werkgroep Lange Omleiding Bakel Nee op de Statendag van 7 december 2018 over Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

Bijlagen

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten opgave van opgehaalde handtekeningen t.b.v. zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van VNO-NCW Brabant Zeeland en Bouwend Nederland regio Zuid reactie namens het bedrijfsleven op Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van behandeling in de vergadering d.d. 14 december 2018

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van ZLTO bijdrage over de ontwikkelingsrichting van grondwaterbeleid ten behoeve van themabijeenkomst grondwaterbeleid 14 december 2018

10.L08 Ter informatie aan leden van Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur advies `Warm aanbevolen : CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving` aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde aanbiedingsbrief Energietransitie Noord-Brabant, gezamenlijke rapport `Energie in Transitie` van provinciale rekenkamers en onderliggende rapport van bevindingen provincie Noord-Brabant

10.L10 Afschrift van klacht aan Provinciale Staten over handelen van Provinciale Staten betreffende niet beantwoorden van oproep van 2 juni 2018 om Gedeputeerde Staten te bewegen tot andere besluitvorming over subsidie CPO Beers 2 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over financieel toezicht 2019 na beoordeling van begroting 2019 en jaarstukken 2017

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord aangepaste planning voor indienen van reactie op ontwerp Kadernota 2020

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Nuenen c.a. afschrift van brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met verzoek om overleg over ontstane situatie in Arhi-procedure tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Oirschot afschrift van brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitnodiging voor bezoek aan gemeente in verband met ontwikkelingen rond A58 en aanbieden van Manifest Verbreding A58 Oirschot / Spoordonk

10.L15 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van B&W Nuenen c.a. aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Arhi-procedure t.b.v. samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) het besluit van het Algemeen Bestuur van de ODBN om de herziene begroting 2018, de begroting 2019 en de reactienota op de ontvangen zienswijzen vast te stellen.

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten door B&W gemeente Oss het door de gemeente Oss bij de Raad van State ingestelde beroep tegen de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant tegen het bestemmingsplan van de gemeente Oss `partiële herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering