1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Initiatiefvoorstel 15/19 Partij voor de Dieren `Voor elke Brabander een boom`

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant

Bijlagen

  1. Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant. 101 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant : Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant – Eindrapport met conclusies en bevindingen 4,1 MB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant : Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant – Eindrapport met aanbevelingen 627 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant : Overzicht separaat uitgevoerde thematische evaluaties 68 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Tussenevaluatie milieu- en waterbeleid Noord-Brabant : Financieel overzicht uitvoering PMWP 63 KB Ga naar het dossier

2.B.2 Statenmededeling Inventarisatie toestand Brabantse Bodem

2.B.3 Statenmededeling Populatiebeheer van overzomerende grauwe ganzen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voortgang intrekken onbenutte PAS-ontwikkelingsruimte

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afdoening motie behoud en ontwikkeling Brabantse expertise veiligheid en milieu

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over beschikbare gegevens stalsystemen jongvee die voldoen aan de eisen uit de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Rapport CO2-doelstelling transitiepaden Klimaatakkoord

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over toezegging human capital agenda bij PS dossier fotonica 8 november 2018

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over procesbeschrijving en informatie over korte termijn inzake `Talent in Brabant` (aangaande Motie M1 De Toekomst van Brabant - Statenvoorstel 19/17 - Perspectiefnota 2017)

4.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli betreffende Infographic MIT Zuid

4.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over toezegging vergadering PS 7-12-2018 Statenvoorstel 61/18 Smart data

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Verbeteren Maaslijn

5.B.2 Statenmededeling Overzicht lopende initiatieven op de A50

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Panorama Nederland twee weken in provinciehuis

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Lening WoonConnect BV

6.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer met brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan Tweede Kamer over `Agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium`

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Wijziging bijlage 2 Verordening Natuurbescherming en Subsidieregeling Transitie Veehouderij

7.B.2 Statenmededeling Vijftiende wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant voor innovatie agrofood

7.B.3 Statenmededeling Evaluatie Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toelichting melding philharmonie zuidnederland

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2018

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten Uitspraak van Raad van State van door belanghebbenden Elferink ingediend beroep tegen besluit Provinciaal Inpassingsplan Oostelijke Langstraat Oost en West (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten Uitspraak van Raad van State van door belanghebbenden De Hart ingediend beroep tegen besluit Provinciaal Inpassingsplan Oostelijke Langstraat Oost en West (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten Uitspraak van Raad van State van door Van Rooij voor P.F.M. Schreuder ingediend beroep tegen besluit Provinciaal Inpassingsplan Oostelijke Langstraat Oost en West (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad van State uitspraak van ingesteld beroep door N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij tegen besluit van Provinciale Staten Noord-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West Brabant d.d. 28 september 2018 tot vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad van State kennisgeving van ingesteld beroep tegen besluit van Provinciale Staten Noord-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West Brabant d.d. 7 december 2018 tot vaststelling Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van kennisgeving van ingediend beroep tegen afwijzingsbeslissing van Stimulus inzake openstelling 2018 van subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Nederland 2015 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantKennis, BrabantAdvies, Telos en de BOM de Barometer Brabantse concurrentiekracht

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van BRABANT MENU afschrift van brief aan philharmonie zuidnederland met reactie op besluit om te stoppen met educatieve activiteiten in het najaar van 2019

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 28 maart 2019

10.L10 Informatie aan Provinciale Staten over de transformatie van een groengebied genaamd Wijkevoort naar bedrijventerrein in de gemeente Tilburg. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies advies `Provinciale Staten versterk uw positie!` Bestuurlijke vernieuwing in de Provinciale Staten van Noord-Brabant aangeboden op de Statendag van 1 februari 2019

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering