001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 1 april 2015 tot en met 14 april 2015.

002 Informatie aan Provinciale Staten van vier museale partners uit Brabant over WOII-erfgoed in Brabant.

003 Notitie aan Provinciale Staten van Cubiss Erfgoed Brabant Kunstbalie Brabant C en BKKC inzake belang van voortzetting van provinciaal beleid ter versterking van Brabantse cultuursysteem.

004 Statenmededeling Jaarverslag zorgplicht archieven 2013 - 2014.

005 Statenmededeling Pilot zichtbaarheid van fietspaden.

006 Afschrift aan Provinciale Staten van de brief van de MOgroep (brancheorganisatie voor sociaal werk) aan de informateur bij de coalitie onderhandelingen over aandacht voor het sociaal domein.

007 Standpunt aan Provinciale Staten door NLVOW om bij uitwerken van coalitie akkoord te zorgen voor draagvlak onder onwonenden voor realiseren van voldoende windenergie gebaseerd op IPO akkoord.

008 Aanbieding nieuwsbrief aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

009 Aanbevelingen aan Provinciale Staten van de Regiegroep Recreatie & Natuur over Pas-beleid, Legaal bestaand gebruik niet achteraf belasten, Vaarroutenetwerken en waterrecreatieen Provinciale natuurregelgeving.

010 Informatie aan Provinciale Staten van de Vereniging Nieuwe Natuur Nee (VNNN) over de ontwikkeling van nieuwe natuur.

011 Statenmededeling Breedbandfonds Brabant: volledige openstelling.

012 Verzoek aan Provinciale Staten van gemeente Moerdijk mede namens gemeenten Halderberge en Roosendaal om aandacht voor problematiek i.v.m. mogelijke toename van vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door dorps- en stadskernen in West-Brabant als gevolg van Wet Basisnet per 01-04-2015

013 Aansprakelijkstelling van Provinciale Staten door Linssen CS Advocaten , namens maatschap Van den Bosch ea , inzake schade ontstaan door het niet kunnen verplaatsen van bedrijven naar het Log.

014 Afschrift aan Provinciale Staten van reactie van Werkgroep Aanpak A58 aan Gedeputeerde Van Heugten op aanvullende informatie nav overleg tussen een afvaarding van Werkgroep Aanpak A58 Oirschot en enkele projectleden van InnovA58 inzake voorbereidingsprocedure aanpak A58 trace Eindhoven - Tilburg.

015 Mededeling aan Provinciale Staten van de voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer dhr. L Markensteyn van neerlegging van de functie voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer per 1 mei 2015.

016 Informatie aan Provinciale Staten door Stuurgroep Noordoost Brabant Werkt over arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant voor het bestuursakkoord.

017 Afschriften aan Provinciale Staten van brieven van Bewoners spoorzijdige straten in Vught-Noord en Samen voor Vught aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu over het project PHS-Vught.

018 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de gemeenteraad van Werkendam de motie `De Biesbosch verdient `t.

019 Verzoek aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie BMF om randvoorwaarden op te nemen in de Brabantwet ihkv Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij BZV.

020 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van de Ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenbegroting 2016 - 2019.

021 Aanbieding tussenbalans aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten d.m.v. Position Paper Transitie Agrofood.