001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 27 mei 2015 tot en met 9 juni 2015.

002 Verzoek aan Provinciale Staten van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt om de ontsluiting van Ekkersrijt Oost hoog op de prioriteitenlijst van op te lossen verkeersproblemen te zetten.

003 Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (M.E.R.) aan Provinciale Staten over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport N629 Oosterhout-Dongen.

004 Afschrift aan Provinciale Staten van een brief aan Gedeputeerde Staten door de gemeente in het werkgebied Noordoost-Brabant van woningcorporatie Mooiland over huisvesting van verblijfsgerechtigde vluchtelingen (Statushouders).

005 Mededeling van de Raad van State aan Provinciale Staten van een ingediend beroep van L.J.G. Lansen en C.J.M. Lansen- van Oers tegen besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

006 Mededeling van de Raad van State aan Provinciale Staten van een ingediend beroep van Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Stichting Hart van Moerrdijk tegen besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

007 Statenmededeling Criteria voortgangsrapportage Tuinbouw Ontwikkelngsmaatschappij (TOM)

008 Aanbieding aan Provinciale Staten van de reactie van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond op de brief van VvE Arcade aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond over nuances na de realisatie van de spoortunnel en toename treinintensiteit.

009 Aangepaste statenmededeling Uitwerking besluit PS 25/14 over herfinanciering Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM).

010 Aanbieding bevindingen aan Provinciale Staten door Ondernemingsraad Hermes Groep N.V. van het programma van eisen voor de concessie van het Openbaar Vervoer in Brabant Zuid-Oost.

011 Mededeling van de Raad van State aan Provinciale Staten van een ingediend beroep van J.J.M. van Steenoven en E.J.M. van Steenoven-Rubbens tegen besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

012 Verzoek van Speeltuinvereniging De Wieken te Gemert aan Provinciale Staten om een bijdrage voor de aanschaf van een speeltoestel.

013 Statenmededeling Omgevingsdiensten - Kadernota's 2016

014 Verzoek van Havenschap Moerdijk aan Provinciale staten om eventuele zienswijze op de concept programmabegroting 2016 voor 8 juli 2015 kenbaar te maken.

015 Mededeling van de Raad van State aan Provinciale Staten van een ingediend beroep van J.C.A.M. Eestermans tegen besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

016 Algemene aandachtspunten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. toetsing Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

017 Statenmdedeling Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2016 - 2020.

018 Circulaire van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie aan Provinciale Staten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer de Staten-Generaal op 26 mei 2015.

019 Zienswijze van het FNV Streekvervoer aan Provinciale Staten op het Programma van Eisen (PvE) openbaar vervoerconcessie Brabant Zuidoost.

020 Standpunt van Dorpsraad Zijtaart namens de inwoners van het dorp aan Provinciale staten over de ombuiging van de N279.

021 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Commissie voor de milieueffectrapportage van het milieueffectrapport voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

022 Informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Brabant Noord over processtappen m.b.t. Kadernota 2016, Jaarrekening 2014 en de concept-Begroting 2016.

023 Statenmededeling stand van zaken omgevingsdiensten.

024 Statenmededeling Inzet handhaving veehouders en stilzitters.

025 Reactie aan Provinciale Staten van Platform Noordoostcorridor en de Brabantse Milieufederatie (BMF) op Bestuursakkoord 2015-2019.

026 Verzoek aan Provinciale Staten door de Watersportvereniging Waalwijk om medewerking bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de jachthaven Waalwijk.

027 Verzoek aan Provinciale Staten van dhr. K Buuron tot het houden van een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de schaalvergroting in de Nederlandse melkveehouderij.

028 Statenmededeling Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant 2015 - 2018.

029 Informatie aan Provinciale Staten door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Wijziging bezoldiging commissaris van de Koning en gedeputeerde staten, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden.

030 Opmerkingen aan Provinciale Staten van dhr. L.W. Verhoef over de jaarrekening 2014 van de Provincie Noord-Brabant.