001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 24 juni 2015 tot en met 7 juli 2015.

002 Statenmededeling 380 kV Hoogspanningsverbinding Zuid-West.

003 Aanbieding aan Provinciale Staten door Stichting Kunstbalie van het Jaarverslag 2014.

004 Statenmededeling Activiteitenverslag Interbestuurlijk Toezicht 2014.

005 WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek dhr. Hans Kaandorp uit Heeswijk Dinther over de verstrekte omgevingsvergunning aan de firma Gebr. Dijkhoff.

006 Informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (OBZOB) inzake vaststelling Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant door het Algemeen Bestuur in hun vergadering van 25 juni 2015.

007 Statenmededeling Evaluatie van het Interbestuurlijk Toezicht ex art. 217a PW.

008 Statenmededeling Jaarstukken 2014 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.

009 Statenmededeling Voortzetting Convenant Landbouw Innovatie Noord-Brabant.

010 Statenmededeling Bestek OV-concessie Zuidoost Brabant.

011 Concept besluitenlijst vergadering commissie Algemene Voorbereiding Staten 19 juni 2015

012 Statenmededeling Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 1.1