001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 22 oktober 2016 tot en met 16 november 2016.

002 Petitie aan Provinciale Staten van Altena Biesbosch Ondernemershuis en Bedrijven Kring Altena om als bruggenbouwer alle contacten in te zetten op nationaal niveau voor aanpak van A27 in bijzonder en Noord Zuid verbindingen in algemeen

003 Verzoek aan Provinciale Staten door Burgerinitiatief `Stop de hobbyjacht Noord-Brabant` tot het plaatsen op de agenda van Provinciale Staten het onderwerp Stop de hobbyjacht in Noord-Brabant.

004 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings over evaluatie Urgentieteam, evaluatie BZV en advies BZV BrabantAdvies

005 Afschrift aan Provinciale Staten van mail aan gedeputeerde Van den Hout door Initiatiefgroep ecologisch wildbeheer Deurne over vogelgriep en volksgezondheid

006 Verzoek aan Provinciale Staten van Initiatiefgroep Ecologisch Wildbeheer Deurne om geen vergunningen / ontheffingen te verlenen aan WBE Deurne ten behoeve van afschot van reewild voor periode 2017 en later.

007 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging d.d. 24-06-2016 over aanpassing impulsgeldenregeling binnen Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020

008 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings over beantwoording technische vragen Themabijeenkomst Landbouw inzake `samenhang veehouderijdossiers` & afhandeling toezegging

009 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer de Agenda Zuidelijke Rekenkamer 2017-2022.

010 Boardletter tussentijdse controle 2016 van de Ernst & Young Accountants LLP aan Provinciale Staten.

011 Verzoek aan Provinciale Staten door burgerinitiatief `stop de hobbyjacht van Noord-Brabant` tot een brede beoordeling van het verzoek tot het stoppen van de hobbyjacht.

012 Reactie van gezamenlijke Tilburgse instellingen op advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant over de aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant, paragraaf 1 en 2.

013 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Initiatiefgroep Ecologisch Wildbeheer Deurne aan Gedeputeerde Staten over WOB verzoek betreffende reewildbeleid.

014 Reactie aan Provinciale Staten van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op Burgerinitiatief Van Vogelvrij naar kogelvrij, stop de hobbyjacht

015 Memo van Gedeputeerde Van der Maat over vrachtverkeer in Noord-Brabantse gemeenten nabij de grens met Belgie

016 Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over keuze varianten MER GOL tbv PIP`s.

017 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging aan PS over de transitiekosten bij de organisaties in het sociaal domein

018 Reactie aan Provinciale Staten van Hetpaarddatvliegt op advies van Adviescommissie inzake Subsidie Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant 2017-2020

019 Verzoek aan Provinciale Staten van KBO-Brabant tot het blijven ondersteunen van de Vereniging Bonden Overleg Brabant (VBOB).

020 Verzoek aan Provinciale Staten door Incubate om niet in te stemmen met de adviezen van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant.

022 Reactie aan Provinciale Staten van Vincent van GoghHuis namens diverse belanghebbenden op advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant over de aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant

023 Reactie aan Provinciale Staten van Baltan Laboratories op advies van de commissie Kunsten van Provincie Noord-Brabant over de aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant, paragraaf 1 Nationale Brabantse Infrastructuur

024 Afschrift aan Provinciale Staten van brief United Cowboys aan Gedeputeerde Staten over reflectie op de advies van de Adviescommissie Kunsten van de Provincie Noord-Brabant.

025 Afschrift aan Provinciale Staten van brief mw. M.T.M. Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg, aan Gedeputeerde Swinkels over advies provinciale Adviescommissie Kunsten voor de periode 2017-2020.

026 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout over informerende documenten in verband met de verordening Stikstof.

027 Afschrift aan Provinciale Staten door Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) van hun advies aan minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken inzake `Verbindend landschap`.

029 Reactie aan Provinciale Staten van de Stichting Storioni Festival over advies provinciale Adviescommissie Kunsten voor de periode 2017-2020

030 Reactie aan Provinciale Staten door Stichting So What`s Next op advies provinciale Adviescommissie Kunsten voor de periode 2017-2020

031 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Staten van Stuurgroep Dynamisch Platteland met reactie op resultaten van dialoog nieuw Brabants mestbeleid en verzoek om overweging van diverse aandachtspunten

032 Memo van Gedeputeerde Pauli over besluitvorming in Provinciale Staten van Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systems en Materialen 2017-2020

033 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging in vergadering Provinciale Staten van 11 november 2016 betreffende Evaluatie Doe-budgetten

034 Afschrift aan Provinciale Staten van memo van Partij voor de Dieren aan alle Statenfracties over aanpassen van Verordening ruimte 2014 voor beschermen van Brabantse karakteristieke historische zandpaden

035 Afschrift aan Provinciale Staten van memo van Partij voor de Dieren aan alle Statenfracties over aanpassen van Verordening ruimte 2014 voor uitsluiten van mestbewerking in de groenblauwe mantel

036 Reactie aan Provinciale Staten door Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) op Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

037 Reactie aan Provinciale Staten van de Brabantse Milieufederatie (BMF) en Brabants Landschap op de aanpassing Verordening Ruimte, veegronde 2016 en dan met name verruiming locaties windturbines.

038 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout over Motie 45 Diervriendelijke alternatieven schadereductie ganzen.

039 Verzoek aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie om aandacht voor ontbreken van cruciale informatie betreffende de hoofdkeuzes op het gebied van infrastructuur en voor uitwerking van EVZ Baardwijkse Overlaat in verband met Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

040 Aanbieden aan Provinciale Staten van Stichting van GOL naar Beter de inspraaknotitie inzake Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ten behoeve van inspreken 18 november 2016