001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 17 november 2016 tot en met 7 december 2016.

002 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli m.b.t. besluitvorming over Green Chemistry Campus Fase Twee

004 Mededeling aan Provinciale Staten door de Stichting Brouwberg dat belangen van de bewoners uit de wijk Dierdonk, de wijkraad Dierdonk en de Stichting Brouwberg inzake intensieve veeteelt in hun leefomgeving voorlopig zal worden behartigd door de gemeenteraad van Helmond.

005 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan gemeente Gemert-Bakel van Wijkraad Dierdonk, Buurtvereniging De Wildschaar met de bevindingen van het overleg van 16 november met vertegenwoordiger urgentieteam en omwonenden uit Dierdonk inzake geitenhouderijen

006 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer met toelichting verbanden Omgevingsvisie en instrumenten Omgevingswet

008 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings over toezegging informatie over omvang veestapel.

009 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Gedeputeerde Staten aan Stuurgroep Dynamisch Platteland over Brabants mestbeleid.

010 Reactie aan Provinciale Staten door ZLTO over een aantal door Gedeputeerde Staten voorgestelde maatregelen m.b.t. het landbouwbeleid.

011 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over convenant Stikstof.

012 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van gemeente Haaren aan Gedeputeerde Staten over besluit van gemeenteraad in vergadering van 24 november 2016 betreffende aangenomen motie inzake Toekomst van gemeente Haaren voor ondersteunen van aanstellen van procesadviseur

013 Informatie aan Provinciale Staten door Renaissance van het platteland over verbinding tussen stad en platteland.

015 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van FNV Streekvervoer aan Gedeputeerde Staten met verzoek om reactie op standpunt dat betaald werk in het openbaar vervoer niet verdrongen mag worden door vrijwilligerswerk

017 Aanbieden aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond de Visie op mest naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog ten behoeve van thema landbouw en natuur 2 december 2016

018 Reactie aan Provinciale Staten van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders over versnelling transitie naar duurzame veehouderij.

019 Ter informatie aan Provinciale Staten een afschrift het advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving / BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau project Windenergie A16-zone.

020 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van Merrienboer over overeenkomst vermogensbeheer.

021 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat met afschrift van brief aan FNV Streekvervoer met reactie op mogelijke werkverdringing door inzet van vrijwilligers bij pilot wijkbus in Breda

022 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geindexeerde bedragen van (onkosten)vergoedingen voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 01 januari 2017

023 Ter informatie aan Provinciale Staten door het IPO van het rapport `En nu verder!`

024 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan gemeenteraad van Heusden van Stichting van Gol naar Beter met aanvullende informatie ter overweging bij de besluitvorming voor twee voorkeursvarianten GOL door Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat d.d. 9 december 2016

025 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout over toezeggingen uit Provinciale Staten tijdens behandeling Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming.

026 Ter informatie aan Provinciale Staten door Natuurmonumenten van de notitie `Robuuste beekdalen: ideale klimaatbuffers` van Natuurmonumenten.

027 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over reikwijdte en detailniveau van provinciaal inpassingsplan Windenergie A16

028 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout over informatiebijeenkomst Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Omgevingsdiensten

029 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting van GOL naar Beter de presentatie tijdens raadsvergadering gemeente Heusden op 6 december 2016.

030 Verzoek aan Provinciale Staten om reactie voor 1 april 2017 op beoordeling door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van begroting 2017 en jaarstukken 2015 Provinciale Staten

031 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Dierenbescherming het rapport `How scientific knowledge of geese-friendly methods to reduce geese damage in the Netherlands can be better implemented in policies and management plans`.