001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 8 december 2016 tot en met 11 januari 2017

002 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van Merrienboer over besluit stuurgroep GOL: uit te werken varianten in de PiP`s

003 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Gedeputeerde Staten aan Initiatiefgroep Ecologisch Wildbeheer Deurne over afschotvergunning reewild Noord-Brabant.

004 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer van de herziene Begroting 2017 en Werkprogramma 2017 van de Zuidelijke Rekenkamer.

005 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over vertrouwelijkheid verslagen bestuurlijke overleggen Convenant Stikstof

006 Ter informatie aan Provinciale Staten een brief van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) met aankondiging tot indienen van gewijzigde begroting voor 2017

007 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de Kadernota 2018

008 Bijdrage aan Provinciale Staten door Noord-Brabantse Waterschapsbond over nieuw Brabants mestbeleid

009 Ter informatie aan Provinciale Staten door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant benoeming directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant per 1 maart 2017.

010 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over voorbeeldboek landschappelijke inpassing van windmolens betreft afhandeling toezegging tijdens Themabijeenkomst ruimte 15 juli 2016

011 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Staten van BrabantAdvies met reflectie op Startdocument Omgevingsvisie

012 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van Merrienboer over Lening aan Safari-resort Beekse Bergen

013 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Midden-BrabantGlas over ontwikkelingen met betrekking tot aanleg van glasvezel in buitengebieden van Noord-Brabant en standpunt over inzetten van vrij gevallen BOM-gelden in coöperatieve projecten

014 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Hybride geldlening NWB Bank

016 Reactie aan Provinciale Staten van Fransen Gerrits BV namens diverse belanghebbenden op Statenmededeling van 15 november 2016 met bedenkingen tegen voorstellen tot saldering en naar voren halen van Verordening Stikstof van 2028 naar 2020

017 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over Biologische landbouwbedrijven in Noord-Brabant en factoren om te komen tot een biologische bedrijvsvoering

018 Afschrift aan Provinciale Staten van bezwaarschrift van Jeugdtheatergezelschap hetpaarddatvliegt tegen besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing subsidieverzoek

019 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over toezegging bij de vergadering van Provinciale Staten d.d. 9 september 2016 over de huisvesting van de Veteranen in Vught

020 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Gedeputeerde Staten aan minister van Infrastructuur en Milieu met zorgen over veiligheidscultuur kerncentrale Doel in Belgie

021 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over VeerKrachtig Bestuur: reacties op bestuurlijke toekomstvisies van de Brabantse gemeenten

022 Afschrift aan Provinciale Staten van advies van BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten over opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor project N279 Veghel-Asten

023 Verzoek aan Provinciale Staten van FNV Streekvervoer om reactie op standpunten dat Pilot wijkbus 3 te Breda door betaalde chauffeurs gereden moet worden, openbaar vervoer moet extra werkgelegenheid opleveren, inzet van TCR als onderaannemer en betrekken van FNV Streekvervoer bij Brabant proeftuin vraaggestuurd openbaar vervoer

024 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout met schriftelijke beantwoording van toezeggingen tijdens Themabijeenkomst Natuur en Milieu van 2 december 2016 met betrekking tot Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse Omgevingsdiensten

025 Afschrift aan Provinciale Staten van mail aan Gedeputeerde Staten van Initiatiefgroep ecologisch wildbeheer Deurne over ingediend bezwaarschrift tegen afwijzen van verzoek om de WBE Deurne geen ontheffing meer te verlenen voor het afschot van reewild

026 Afschrift aan Provinciale Staten van bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten van Initiatiefgroep Ecologisch Wildbeheer Deurne (IEWD) op verstrekte informatie naar aanleiding van WOB-verzoek betreffende ontheffing van reewild afschot in 2017

027 Verzoek aan Provinciale Staten van gemeenteraad Haaren om gevolg te geven aan de door gemeenteraad op 22 december 2016 unaniem aangenomen motie over respecteren van de afspraken uit eerder afgesloten convenant betreffende Provinciale Verordening Stikstof

028 Verzoek aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings om instemming met beoogde nevenfunctie als onbezoldigd bestuurslid van Milieu Centraal

029 Memo aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Van Merrienboer over gedane toezegging inzake het overleggen van een kaart waarop aangegeven de locaties waarop geen windturbines opgericht kunnen worden.

030 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout betreft afhandeling toezegging opnemen standaardinformatie biodiversiteitsbeleid in P&C-cyclus

032 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Commissaris van de Koning door Statenfractie GroenLinks over `Geef vluchtelingen in Griekenland perspectief`.

033 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings over informatiebijeenkomst Landbouw Innovatie Campus 20 januari 2017.

034 Reactie aan Provinciale Staten door Stichting GOL naar Beter op besluit van de Stuurgroep GOL d.d. 9 december 2016