001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 12 januari 2017 tot en met 1 februari 2017

002 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over afhandeling toezegging betreft informeren van de Staten op basis van evaluatierapport over stand van zaken EVZ's

003 Advies aan Provinciale Staten van BrabantAdvies over oprichten van kennis- en adviescentrum om voorkomen dat kennis en ervaring die zijn opgedaan met Q-koortsepidemie verloren dreigen te gaan

004 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW en Brabants Familiebedrijven Genootschap BFBG ter ondersteuning van verzoek van CDA Statenfractie om onderzoek uit te voeren naar economische en maatschappelijke waarde van familiebedrijven

005 Ter informatie aan Provinciale Staten verslag van NHTV en Reizigersoverleg Brabant van symposium `Waarheen, waarvoor? Nieuwe wegen voor de reiziger d.d. 13 december 2016

006 Oproep aan Provinciale Staten van Wijkraden Molenhoek, Maliskamp en Sparrenburg alsmede bewonersradenoverleg Rosmalen, Nuland en Vinkel tot gebruikmaken van tijdelijk uitstel van geplande groot onderhoud om alsnog te komen tot noodzakelijke beperking van geluidsoverlast van A59 bij Rosmalen Zuid

007 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout betreft afdoen van toezegging over verstrekken van nadere informatie over vindplaats van monitoring, uitgaven en behaalde resultaten Ecologische verbindingszones (EVZ)

008 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout bij Bestuursinformatiebrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 9 januari 2017

009 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van den Hout over toezegging tot informeren van Provinciale Staten over stand van zaken Ecologische Verbindingszones (EVZ)

010 Memo van Gedeputeerde Van den Hout betreft afdoen van toezeggingen over samenstelling bestuur faunanbeheereenheid d.d. 16 december 2016

011 Afschrift aan Provinciale Staten van SER-advies van BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het Meerjarenplan BOM 2017-2020

012 Afschrift aan Provinciale Staten van de brief van de Commissaris van de Koning als rijksheer aan de Statenfractie van GroenLinks met reactie op open brief over de opvang van vluchtelingen in Griekenland

013 Ter informatie aan Provinciale Staten door Havenschap Moerdijk de concept 1e wijziging begroting 2017 Havenschap Moerdijk

014 Ter informatie aan Provinciale Staten mail van Dierenbescherming met leidraad verminderen aanrijdingen reëen

015 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli inzake Rapportage 2015-2016 Economische Structuurversterking Delta-regio

016 Verzoek aan Provinciale Staten van Noord-Brabantse Waterschapsbond voor organiseren van gezamenlijke themadag Water met Brabantse Waterschappen

017 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli over toezegging technische vragen CDA PS-vergadering 20 januari 2017 inzake Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0

018 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli over toezegging staatssteun PS-vergadering 20 januari 2017 inzake Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0

019 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels met toelichting uitwerking prestaties philharmonie zuidnederland 2017

020 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout met reactie op berichtgeving Omroep Brabant over situatie chemische bedrijven

021 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli over Monitor 2016 uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk

022 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten van Valkenswaard Lokaal en D66 met verzoek tot nemen van besluit over overdracht van Eindhovenseweg aan gemeente, verzoek om reactie op mogelijkheid tot verbieden van doorgaand vrachtverkeer vanaf A2 door Aalst-Waalre en Valkenswaard en dit op korte termijn af te stemmen met Rijkswaterstaat