001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 2 februari 2017 tot en met 22 februari 2017

002 Ter informatie aan Provinciale Staten de visie van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven op de regionale bestuurskracht.

003 Verzoek aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Alphen-Chaam tot respecteren van gemaakte afspraken en niet eenzijdig verkorten van termijn binnen Provinciale verordening stikstof

004 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Brabantse Milieufederatie (BMF) het rapport Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij.

005 Informatie aan Provinciale Staten door BrabantKennis over de werkwijze en het (lopende) programma van BrabantKennis.

006 Ter informatie aan Provinciale Staten door het IPO de IPO-inzet voor de kabinetsformatie na de verkiezingen van 15 maart 2017

007 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Swinkels over voortgang transitie vrijwillige netwerkorganisaties

008 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings als toelichting op Statenmededeling IBT Onderzoek borging externe veiligheid in bestemmingsplannen

009 Ter kennisname aan Provinciale Staten afschrift van brief van Natuurmonumenten en Brabants Landschap aan gemeente Oirschot met verzoek om geen medewerking te verlenen aan initiatief voor plaatsen van hoge windturbines pal tegen Natura 2000 gebied Kampina en Mortelen in Nationaal Landschap Het Groene Woud

010 Ter informatie aan Provinciale Staten van Provincie Limburg een afschrift van besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 7 februari 2017 inzake besluitvorming subsidiebeschikking 2017 philharmonie zuidnederland

011 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer het rapport onderzoek IBT provincie Limburg

012 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Natuurmonumenten het Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap `Een land om te koesteren.`

013 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Burgemeester & Wethouders gemeente Haaren aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over Veerkrachtig bestuur - Toekomst Haaren.

014 Ter informatie aan Provinciale Staten uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant op verzoek om voorlopige voorziening van J. Kerkhoff tegen besluit PS d.d. 13-12-2016 nr. 4124022 Beslissing op bezwaar van voormalige fractie Kerhoff n.a.v. besluit PS 04/16 d.d. 15-04-2016 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015

015 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over besluit minister I&M voor extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen A27 Houten - Hooipolder