001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 23 februari 2017 tot en met 22 maart 2017

002 Ter beoordeling door Provinciale Staten ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

003 Informatie aan Provinciale Staten door Dierenbescherming over Proces rondom het mogelijk toetreden van de Dierenbescherming als bestuurslid van de faunabeheereenheid Noord-Brabant.

004 Reactie aan Provinciale Staten van Tuinbouwvestiging Deurne BV op invulling door de provincie van het PAS-stikstofbeleid.

005 Ter informatie aan Provinciale Staten de Kadernota 2018 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant OMWB met financiele en beleidsmatige kaders voor 2018

006 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings met informatie naar aanleiding van de informatiesessie Strategie Enexis

007 Ter informatie aan Provinciale Staten mail van ZLTO met actualisatie zienswijze op aanscherping stalemissie eisen stikstof

008 Aanbieden aan Provinciale Staten rapport `Lerende evaluatie van het Natuurpact` van Planbureau voor de Leefomgeving

010 Ter informatie aan Provinciale Staten motie vreemd aan de orde van gemeenteraad Waalwijk over Provinciale verordening stikstof d.d. 09-03-2017

011 Ter informatie aan Provinciale Staten rapport `Natuurrapportage project Zuid-West 380 kV` van Brabantse Milieufederatie BMF

012 Ter informatie aan Provinciale Staten Jaarverslag 2016 inclusief Jaarrekening van Zuidelijke Rekenkamer

013 Ter informatie aan Provincie Staten inspraakreactie van Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) over naar voren halen van termijn van verouderde stallen in Verordening stikstof

014 Ter informatie aan Provinciale Staten De Gelderse Brabantagenda van PSP`92 Gelderland aangeboden op 10 maart 2017

015 Ter informatie aan Provinciale Staten inspraakreactie van Nederlandse Melkveehouders Vakbond over naar voren halen van termijn van verouderde stallen in Verordening stikstof

016 Ter informatie aan Provinciale Staten inspraakreactie van Fransen Gerrits BV over naar voren halen van termijn van verouderde stallen in Verordening stikstof

017 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli met informatie over activiteiten op gebied van eiwittransitie als antwoord op aangehouden motie van Partij voor de Dieren en GroenLinks over Meer pit met eiwit

019 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij rapport `Verkenning van regionale kringlopen - Sluiten van nutrientenkringloop op het niveau van Noordwest-Europa` van Wageningen University & Research

020 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van J.C.J.M. Romme v.o.f. namens actiegroepen `380kV gewoon op Zuid` tegen voorgestelde tracé van 380kV hoogspanningsverbinding

021 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over lobbyagenda energie.

022 Afschrift aan Provinciale Staten van advies aan Gedeputeerde Staten van BrabantAdvies over Notitie Reikwijdte en Detailniveau, getiteld `Invloed van de Brabantse Omgevingsvisie op de leefomgeving`

024 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Actiecomité Halderberge 380kV tegen stand van zaken proces 380kV Zuidwest-Oost ten behoeve van het rondetafelgesprek op 24 maart 2017

025 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over afhandeling motie Blijverslening voor Brabant

026 Ter informatie aan Provinciale Staten van de gemeenteraad van Eindhoven het commissieadvies over de visie op de regionale bestuurskracht.

027 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze Bewonerscomité Heimolen met betrekking tot Tracés Zuidwest 380kV-Oost

028 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Breda380kVnee `Bestuurders kies de meest toekomst vaste oplossing: kies Noord`

029 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over procedure Milieuklachtencentrale

030 Ter informatie aan Provinciale Staten bijdrage van vereniging 380kVOosterhoutNEE aan rondetafelbijeenkomst over Zuidwest 380kV Rilland - Tilburg van 24 maart 2017