001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 23 maart 2017 tot en met 19 april 2017

002 Informatie aan Provinciale Staten van diverse bewonersgroepen omgeving spoor Meteren-Boxtel over project PHS-Vught.

003 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Actiecomité 380kVNee De Moer ten behoeve van rondetalfelgesprek 380kV van 24 maart 2017

004 Ter informatie aan Provinciale Staten inspraakreactie van Natuurplein de Baronie uitgesproken tijdens rondetafelgesprek 380kV op 24 maart 2017

005 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Brabant C aan Marco van der Wel naar aanleiding van opiniestuk van 22 maart 2017 in Brabants Dagblad over het besteden van de middelen van Brabant C aan redden van kunstinstellingen essentieel voor Brabantse culturele infrastructuur

006 Aanbieden aan Provinciale Staten rapport bij petitie van Comité `Handen Af van de Duiventoren en het Blik` over `Spaar de natuur in de Duiventoren en het Blik`

007 Ter informatie aan Provinciale Staten Beleidsadvies van RIVM inzake magneetvelden en de rol van het RIVM ten behoeve van Rondetafelgesprek van 24 maart 2017

008 Ter informatie aan Provinciale Staten inspreekbijdrage van West Brabantse Vogelwerkgroep ten behoeve van 380kV Rondetafelgesprek 24 maart 2017

009 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging overzicht van publieke initiatieven van windmolen die de laatste tien jaar zijn geweigerd binnen de witte gebieden zoals die op de kaarten met restricties voor het plaatsen van windturbines zijn aangegeven.

010 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Stichting Bewonersplatform Moerstraten op aanleg van 380kV tracé ten behoeve van Rondetafelgesprek 24 maart 2017

011 Aanbieden aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde bestuurlijk rapport over Informatievoorziening investeringsfondsen provincie Noord-Brabant

012 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant het Jaarverslag werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant over de periode maart 2016 tot maart 2017.

013 Afschrift aan Provinciale Staten van brief B&W gemeente Drimmelen aan BMF over Natuurrapportage `project 380 kV Zuid-West, Impact op Natuurnetwerk Nederland`.

014 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels n.a.v. vragen tijdens de themabijeenkomst erfgoedbeleid d.d. 24 maart 2017

015 Bezwaar van Kavel 84 tegen de huidige plannen van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

016 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant het LIB activiteitenverslag 2016

017 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning de Rapportage `Bewust(er) handelen met derden: Evaluatie Uitvoering Wet Bibob Provincie Noord-Brabant in de vorm van een externe visitatie`.

018 Informatie aan Provinciale Staten van Stuurgroep Regiotaxi en Leerlingenvervoer Midden-Brabant over Visie Doelgroepenvervoer Midden-Brabant.

019 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over Toezegging inzake reshoring betreft aangehouden motie M4 d.d. 11-11-2016 `onderzoek terughalen maakindustrie`

020 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout betreffende Bestuursinformatiebrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

021 Bezwaar van De Wit Makelaardij tegen de huidige plannen van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

023 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Van GOL naar Beter om geen goedkeuring te verlenen aan het concept ontwerp PIP.

024 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting Brouwberg van acuut gevaar voor de volksgezondheid in Zuidoost-Brabant door de vestiging van een nieuwe geitenhouderij aan Muizenhol 1 te Bakel

025 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de voorlopige Jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening 2016)

027 Ter informatie aan Provinciale Staten door het IPO van een gezamenlijke brief aan informateur mw. E.I. Schippers over de gezamenlijke investeringsagenda UvW/IPO/VNG

028 WOB verzoek aan Provinciale Staten door Stichting de Maasveren over veerverbindingen (veerdiensten) in Noord-Brabant.

029 Reactie aan Provinciale Staten van Bestuur Coöperatie Zonzeelse Wind over achterwege laten gunstige opstellingsvariant Zonzeelse Polder m.b.t. Wind A16, vanwege arbitraire 1 kilometergrens.

031 Ter informatie aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer de Financiële en beleidsmatige kaders voor 2018

032 Ter informatie aan Provinciale Staten door comitè `Handen af van de Duiventoren en het Blik` een boekje van de open dag op 8 april 2017.

033 Ter informatie aan Provinciale Staten van Benegora Milieuvereniging de zienswijze op de wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, C2

034 Kenbaar maken bezorgdheid aan Provinciale Staten door Vrienden van de Voetveren over toekomst van de veerverbindingen Gorinchem - Werkendam - Hardinxveld, Gorinchem - Sleeuwijk en Gorinchem - Woudrichem

037 Reactie aan Provinciale Staten van LeineRoebana, United Cowboys, Vloeistof en DansBrabant over de Brabantse dansinfrastructuur.

038 Ter informatie aan Provinciale Staten door Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal De Biesbosch de ontwerp-begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018 - 2022 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

039 Ter informatie aan Provinciale Staten door Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal De Biesbosch de jaarstukken 2016 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

040 Ter informatie aan Provinciale Staten de voorlopige Jaarrekening 2016 en Concept Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

042 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over toezegging themabijeenkomst Economie en Internationalisering 17 februari 2017 voor betere onderbouwing van resultaten van versnellingsagenda zorgeconomie 2012-2016

043 Ter informatie aan Provinciale Staten voorlopige jaarrekening 2016 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

044 Ter informatie aan Provinciale Staten ontwerpbegroting 2018 en ontwerpmeerjarenraming 2019-2021 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

045 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van steunbetuiging van organisaties betrokken bij voedsel, agrofood en Leisure in Noord-Brabant aan initiatief van provincie Noord-Brabant en Agrifood Capital voor We Are food 2018

046 Ter informatie aan Provinciale Staten notitie van Actiecomité Halderberge 380kV `Advies tracékeuze 380kV deelgebieden 2 en 3`