001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 18 mei 2017 tot en met 31 mei 2017

002 Informatie aan Provinciale Staten van vertegenwoordiger Vught-Noord in de Klankbordgroep PHS Meteren-Boxtel over terugtrekken vertegenwoordiging Vught-Noord uit de Klankbordgroep.

003 Ter informatie aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk de vastgestelde jaarstukken 2016 van Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

004 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toepassing hardheidclausule `Beleidsregel Natuurbescherming` voor vier glastuinbouwbedrijven in Deurne

006 Advies aan Provinciale Staten van de Klankbordgroep PHS Vught over de projecten PHS Vught en N65

007 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over brief minister IenM over structurele oplossing Wilhelminakanaal, Tilburg

008 Kennisgeving door Rechtbank Oost-Brabant van verplaatsing zitting naar 3 juli 2017 m.b.t. beroep van J. Kerkhoff tegen besluit PS d.d. 13-12-2016 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015.

009 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Bevolkings- en woningbouwprognose Noord-Brabant, actualisering 2017.

010 Ter informatie aan de Themabijeenkomst Landbouw van Provinciale Staten door de statenfractie van D66 het rapport van de Wageningen Economic Research`Financiële positie land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant`.

011 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Motie M25- Statenvoorstel 19/17 – Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant

012 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Verordening ruimte 2014 : overzicht kaartwijzigingen