001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 1 juni 2017 tot en met 28 juni 2017

003 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van gedeputeerde Van Merrienboer van aanbiedingsbrief van samenwerkende overheden aan minister van Economische Zaken met advies over Voorgenomen Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost deel Rilland - Tilburg

004 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over dossier versnelling transitie duurzame veehouderij

005 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over deelname aan Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

006 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Volks-Unie om deelname aan debat over Vluchtenlingencrisis

007 Ter informatie aan Provinciale Staten Wob-verzoek van PSP`92 aan Gedeputeerde Staten over uitvoering van Artikel 125 quater Ambtenarenwet in het afgelopen jaar

008 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over salaris chef-dirigent en intendant philharmonie zuidnederland

009 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over beantwoording motie M1a Hooipolder verkeerslichtenvrij

010 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Indicatoren natuurbeleid

011 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij

012 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de jaarstukken 2016

013 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant controleverklaring van accountant op ontwerpjaarrekening 2016

014 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer van het door de Zuidelijke Rekenkamer op 15 mei 2017 vastgestelde Reglement van orde Zuidelijke Rekenkamer.

015 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Voorgenomen besluit door minister over uitvoering PHS/N65

019 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst bestuurlijke vernieuwing 30-06

020 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Dierenbescherming Regio Zuid met reactie op voorgestelde beleid van Gedeputeerde Staten over dierenwelzijn versnelling transitie duurzame veehouderij

021 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van ZLTO op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnellen van transitie duurzame veehouderij

022 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Van Dun Advies op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnellen van transitie duurzame veehouderij

023 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Zuidelijke Rekenkamer het rapport over onderzoek naar de verkoop van Attero.

024 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst midtermreview energie op 30 juni.

025 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Agrifirm Group BV over transitie veehouderij

026 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Raad voor de leefomgevings en infrastructuur (Rli) het advies `Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving`