1. Statendag 4 december 2015.

2. Platform Planning & Control, Statendag 4 december 2015.

3. Insprekers en technische vragenronde, Statendag 4 december 2015.

4. Thema Mobiliteit, Statendag 4 december 2015.

5. Thema Energie, Statendag 4 december 2015.

6. Thema Economie en Internationalisering, Statendag 4 december 2015.

7. Thema Landbouw, Statendag 4 december 2015.

9.1. Aangevulde agenda vergadering Provinciale Staten 4 december 2015.

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 4 december 2015 `Inkomen van topbestuurders Nederlandse Waterschapsbank ver boven Balkenendenorm`, ingediend door CDA.

9.2.2 Vraag Provinciale Staten 4 december 2015 `Het stopzetten van initiatieven voor mestverwerking`, ingediend door CDA

9.3.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 4 december 2015 `Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt`, ingediend door D66, PvdA, SP en GroenLinks (AANGENOMEN)

9.4.1 Statenvoorstel 83/15 Notulen PS-vergadering 16 oktober 2015.

9.4.2 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015.

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015. 134 KB
 2. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Artikel 7, lid 5, als volgt te wijzigen: Het presidium komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en voorts wanneer de voorzitter of twee van de leden dit nodig achten ingediend door Statenfractie SP. (AANGENOMEN) 303 KB
 3. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over de publicatie van stukken ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 55 KB
 4. 42. Amendement A3 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over inspreekrecht ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 35 KB
 5. 43. Amendement A4 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over initiatiefvoorstel ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 51 KB
 6. 45. Amendement A5 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15 over inwerkingtreding, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 26 KB
 7. 45. Amendement A6 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over indienen actuele moties en mondelinge vragen ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 39 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015. 168 KB

9.5.1 Statenvoorstel 71/15 Investering faciliteit F-35 motoronderhoud Woensdrecht.

9.5.2 Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 299 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 63 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 78/15 : Instellingsbesluit Reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan 45 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 78/15 : Plantekst PMWP 1,1 MB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 2a Statenvoorstel 78/15 : Kaart 1 gezondheid 4,1 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 2b Statenvoorstel 78/15 : Kaart 2 gezondheid 647 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 2c Statenvoorstel 78/15 : Kaart 3 veiligheid en Groene groei 2,4 MB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 2d Statenvoorstel 78/15 : PMWP in vogelvlucht 1,1 MB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 3 Statenvoorstel 78/15 : 3. Plan-MER . 527 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 4 Statenvoorstel 78/15 : Aanvulling op de plan-MER 458 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 5 Statenvoorstel 78/15 : Nota van Inspraak en Wijziging 688 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 6 Statenvoorstel 78/15 : Definitief advies commissie voor de m.e.r. 527 KB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 78/15 : Persbericht commissie voor de m.e.r. 56 KB Ga naar het dossier
 14. 13. Erratum Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 64 KB Ga naar het dossier
 15. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: wijziging ontwerpbesluit Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, ingediend door PVV.(VERWORPEN) 58 KB
 16. 70. Motie M2 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: normen medicatieresten grond- oppervlakte en drinkwater, ingediend door SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, 50Plus, ChristenUnieSGP, CDA, PvdA en D66.(AANGENOMEN) 95 KB Ga naar het dossier
 17. 71. Motie M3 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: minder chemische bestrijdingsmiddelen, ingediend door PVV.(VERWORPEN) 50 KB
 18. 72. Motie M4 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Brabants Klimaatakkoord, ingediend door D66, ChristenUnieSGP, PvdA, LokaalBrabant en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 92 KB
 19. 73. Motie M5 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: lozingen mestverwerkingsinstallaties in oppervlaktewater, ingediend door PvdA, GroenLinks, LokaalBrabant.(AANGENOMEN) 64 KB Ga naar het dossier
 20. 74. Motie M6 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Weidevogels Welkom, ingediend door GroenLinks, ChristenUnieSGP, PvdA en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 42 KB
 21. 75. Motie M7 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Monitor Fijn Stof in Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 268 KB
 22. 76. Motie M8 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Waterdoelen Halen, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 69 KB
 23. 77. Motie M9 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Nix Neonics!, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 322 KB
 24. 78. Motie M10 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: Winst voor Grondwaterwinning, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP en PvdA.(VERWORPEN) 100 KB
 25. 79. Motie M11 Provinciale Staten 4 december 2015 Statenvoorstel 78/15: voor een aantal doelstellingen het ambitieniveau hoger dan wettelijke eisen, ingediend door Lokaal Brabant.(VERWORPEN) 52 KB

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 4 december 2015