001 Statendag 23 september 2016

002 09.30 - 11.00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN 23 SEPTEMBER 2016

003 09.30 - 12.30 UUR WERKBEZOEK GOL 23 SEPTEMBER 2016

004 11.05 - 12.05 UUR THEMA SAMENLEVING 23 SEPTEMBER 2016

005 12.40 - 13.40 UUR STATENWERKGROEP OMGEVINGSVISIE 23 SEPTEMBER 2016

006 12.40 - 13.40 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING 23 SEPTEMBER 2016

007 13.40 - 14.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 23 SEPTEMBER 2016

Bijlagen

 1. 13.40 - 14.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 23 SEPTEMBER 2016 32 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 67/16 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant 66 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 44 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) - Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 9,5 MB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) - Onjuiste en onvolledige tabel en gecorrigeerde tabel 3 doelen overige wateren, bijlage 3 KRW-doelstellingen 341 KB
 6. Statenvoorstel 67/16 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant 79 KB
 7. Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 65 KB

008 14.00 - 15.00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 23 SEPTEMBER 2016

Bijlagen

 1. 14.00 - 15.00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 23 SEPTEMBER 2016 26 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 47 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Bestuursrapportage 2016 844 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Specificatie Bestuursrapportage 2016 1,3 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - 3e begrotingswijziging 2016 54 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Nota reserves 2016-2019 306 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Investeringschema 2015-2021 39 KB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 Lijst begrotingssubsidies 14 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Update Onderzoeks en Adviesagenda 2016 65 KB
 10. 09. Bijlage 8 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Voortgangsrapportage Erfgoed 1ste helft 2016 4,4 MB
 11. Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 509 KB

009.1 Vergadering Provinciale Staten 23 september 2016

009.2.1 Vraag Provinciale Staten 23 september 2016 PS-vergadering inzake beoogde afwijzing van Wet op de Dierenaantallen door alle provincies, ingediend door de PvdA

009.3.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 23 september 2016 over ongedaan maken van bezuinigingen op regionale omroepen en financieren van Omroep Brabant via Provinciefonds ingediend door SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, CDA, Lokaal Brabant, D66 en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN)

009.4.1 Statenvoorstel 79/16 Lijst ingekomen stukken PS Vergadering 23 september 2016.

009.4.2 Statenvoorstel 75/16 Notulen Provinciale Staten 10 juni 2016

009.4.3 Statenvoorstel 76/16 Notulen Provinciale Staten 24 juni 2016

009.4.4 Statenvoorstel 77/16 Notulen Provinciale Staten 15 juli 2016

009.4.5 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP).

009.4.6 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda

009.4.7 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 59/16 Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020.

009.5.1 Initiatiefvoorstel 05/16 CDA en PvdA Natuurroutes in Brabant.

009.6.1 Statenvoorstel 68/16 Deelname in de Schoonmaak Cooperatie - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen

009.6.2 Begrotingswijziging 58/16 Uitvoeringsprogramma Biobased Delta 2016 - 2019.

009.6.3 Statenvoorstel 57/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 57/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf. 65 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 57/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf. 55 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 57/16: Aanbiedingsbrief Onderzoek Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant. 132 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 57/16: Bestuurlijk rapport Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant. 1 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 57/16: Rapport van bevindingen Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant. 474 KB
 6. 70. Motie M3 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 57/16: PS-Controller, ingediend door de Statenfracties van D66, Lokaal Brabant en CDA (AANGEHOUDEN) 120 KB
 7. 71. Motie M4 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 57/16: informatievoorziening PS grondtransacties, ingediend door de Statenfractie van de PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 38 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 57/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Beheersstatuut Ontwikkelbedrijf. 64 KB

009.6.4 Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 79 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 60 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 50 KB Ga naar het dossier
 4. 40. Amendement A4 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 62/16: schrappen van projectvoorstel 1 Verbeteren OV (bus) bereikbaarheid Centraal Station te 's-Hertogenbosch, ingediend door de Statenfractie van PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 70 KB
 5. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 50 KB Ga naar het dossier

009.6.5 Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6 75 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6 52 KB
 3. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 66/16: Kabeljauwbeek uit kaartaanpassing 6, VR 2014 ingediend door de Statenfracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 66 KB
 4. 42. Amendement A3 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 66/16: uitzondering van zoekgebied voor windturbines op gronden in de gemeente Woensdrecht, ingediend door de Statenfractie van de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 40 KB
 5. 43. Amendement A2a Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 66/16: toevoeging van de aanduiding integratie stad-land op gronden van gemeente Haaren conform het verzoek en onder overeenkomstige aanvulling van de regels in artikel 2.2., ingediend door de Statenfractie van de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 38 KB
 6. 44. Amendement A5 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 66/16: nog geen negatief besluit te nemen over Recreatiepark De Noenes, maar dit op verzoek van de gemeente Haaren aan te houden tot nader overleg is geweest met het college van Gedeputeerde Staten, ingediend door de Statenfractie van het CDA (INGETROKKEN) 77 KB
 7. 70. Motie M5 Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 66/16: natuurcompensatie voor Hoefsvengebied, ingediend door de Statenfractie van GroenLinks (AANGENOMEN) 60 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6 47 KB

009.6.6 Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 94 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Herzien ontwerpbesluit Nota van wijziging Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Noord-Brabant 54 KB Ga naar het dossier
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 68 KB Ga naar het dossier
 4. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant Toelichting 129 KB Ga naar het dossier
 5. 02. Bijlage 1 bij Nota van wijziging Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Noord-Brabant 1,5 MB Ga naar het dossier
 6. 70. Motie M6A Provinciale Staten 23 september 2016 Statenvoorstel 64/16: kwaliteit VTH omhoog in Brabant, ingediend door de Statenfractie van GroenLinks (VERWORPEN) 52 KB
 7. Nota van wijziging Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Noord-Brabant 49 KB Ga naar het dossier
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 53 KB Ga naar het dossier

009.6.7 Statenvoorstel 78/16 Benoeming loco-griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 september 2016