1 STATENDAG 30 JUNI 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

2.1 Rondetafelgesprek over GOL

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

3.1 Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)

4 11:10 UUR - 12:40 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Versnelling transitie duurzame veehouderij

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de Partij voor de Dieren tot het houden van themabijeenkomst over Beleidsrijke wijziging Verordening ruimte 2014 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 7 april 2017 72 KB
 2. Advies Procedurevergadering 7 april 2017 over verzoek om themabijeenkomst over de Beleidsrijke wijziging Verordening ruimte 2014 37 KB
 3. Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 87 KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 53 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/17 : Notitie Versnelling transitie veehouderij. 1,2 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 105 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 66 KB
 8. Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 127 KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 50 KB
 10. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `Transitie versnelling veehouderij` 1,2 MB
 11. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/17 : Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 12,4 MB
 12. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/17 : Nota van Inspraak 484 KB
 13. Bijlage 4 Statenvoorstel 39/17 : Nota van wijzigingen 76 KB
 14. Bijlage 5 Statenvoorstel 39/17 : Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte, zoals die luidt nadat de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ is vastgesteld (wijzigingen zijn met markering aangegeven: geel zijn wijzigingen die ook in ontwerp in procedure zijn gebracht, blauw betreft wijzigingen vanwege de inspraak en ambtshalve wijzigingen) 17,7 MB
 15. Bijlage 6 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `IJkpunten derde tranche investeringsstrategie` 40 KB
 16. Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 78 KB Ga naar het dossier
 17. Bijlage 1 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte –BZV (versie 2.0) met bijbehorende ontwerp BZV 2.0. 29,6 MB Ga naar het dossier
 18. Bijlage 2 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Notitie Versnelling Transitie Veehouderij 1,2 MB Ga naar het dossier
 19. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij 286 KB
 20. Bijlage 1 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effect op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri & Food) 20,7 MB
 21. Bijlage 2 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons) 37,1 MB
 22. Bijlage 3 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Botsproef (CLM/DLV) 7,3 MB
 23. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij betreft aantal ingediende vergunningaanvragen in West-Brabant 301 KB
 24. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over enkele aanpassingen in bijlage 2 van Verordening Natuurbescherming 49 KB
 25. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij 53 KB

5 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

6 13:15 UUR - 15:15 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

6.1 Midtermreview van het Uitvoeringsprogramma energie

6.2 Evaluatie Energiefonds

7 13:30 UUR - 17:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Excursie provinciaal natuurbeleid

8 15:30 UUR - 17:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

8.1 Bestuurlijke vernieuwing

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 8 mei 2017. 79 KB
 2. Advies Procedurevergadering 8 mei 2017 over verzoek om themabijeenkomst over bestuurlijke vernieuwing 38 KB
 3. Statenmededeling Bestuurlijke vernieuwing in beeld 68 KB
 4. Bijlage 1 Statenmededeling Bestuurlijke vernieuwing in beeld: Overzicht van het betrekken van jongeren binnen de clusters 63 KB
 5. Bijlage 2 Statenmededeling Bestuurlijke vernieuwing in beeld: Overzicht inspirerende voorbeelden Bestuurlijke vernieuwing 77 KB
 6. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst bestuurlijke vernieuwing 30-06 68 KB