1 Statendag 31 januari 2020

2 10:30 UUR - 11:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 109 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/19 : Nota van beantwoording zienswijzen 2,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/19 : Nota van wijzigingen Natuurgebied Westelijke Langstraat 214 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 68/19 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 234 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 68/19 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de m.e.r 691 KB
 7. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 1,1 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 61 KB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 139 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 125 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 115 KB

3 GEEN INSPREKERS

Bijlagen

4 11:00 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

4.1 VTH-opdracht 2020 Brabantse omgevingsdiensten

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Grashoff tot het houden van een themabijeenkomst voor een toelichting op VTH opdracht 2020 voor de Omgevingsdiensten ten behoeve van Procedurevergadering 16 december 2019

4.3 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020

4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `capaciteitsontwikkeling van de omgevingsdiensten in relatie tot de opdracht

5 10:30 UUR - 11:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 11:00 UUR - 12:30 UUR WERKGROEP GEDEELDE MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) Werkgroep Gedeelde Mobiliteit op Statendag 31 januari 2020

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

7.1 Agenda vergadering Provinciale Staten 31 januari 2020

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid 98 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid 55 KB Ga naar het dossier
 3. Beantwoording technische vervolgvragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid 85 KB Ga naar het dossier
 4. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid 85 KB Ga naar het dossier
 5. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Aanpassingen in EVZ-beleid 49 KB
 6. Amendement A2-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `geen verhoging subsidiepercentage EVZ`s`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 7. Amendement A3-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `Behoud oorspronkelijke plannen EVZ`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 129 KB
 8. Motie M4-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 Gemeentelijke verantwoordelijkheid in EVZ-beleid, ingediend door VVD en D66 (UNANIEM AANGENOMEN) 92 KB Ga naar het dossier
 9. Motie M5-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `EVZs geen onderdeel van Natura 2000`, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 120 KB
 10. Motie M5a-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `EVZs geen onderdeel van Natura 2000`, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 127 KB Ga naar het dossier
 11. Motie M6-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `Gemeenten en EVZs`, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 83 KB
 12. Motie M7-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `Behoud EVZ-gronden voor Natuur Netwerk Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 101 KB
 13. Motie M8-2020 Provinciale Staten 31 januari 2020 Statenvoorstel 41/19 `EVZs geen onderdeel van Natura 2000`, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 73 KB Ga naar het dossier
 14. Vastgesteld besluit 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid 40 KB Ga naar het dossier

7.3.2 Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 101 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 85 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/19 : Toelichting behorende bij de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 91 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/19 Advies `Juridische houdbaarheid van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant` van prof. mr. drs. W. den Ouden 195 KB
 5. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 325 KB
 6. Beantwoording aanvullende technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 45 KB
 7. Beantwoording 2e aanvullende technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 716 KB
 8. Vastgesteld besluit 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant 79 KB

7.3.3 Statenvoorstel 05/20 Actualisatie Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018

7.3.4 Statenvoorstel 06/20 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en het rondvraagmoment

7.3.5 Statenvoorstel 07/20 Controleprotocol accountant 2019 en 2020

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 01/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 november 2019

7.4.2 Statenvoorstel 02/20 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 november 2019

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 31 januari 2020