1 Agenda Provinciale Staten 6 maart 2015.

2 Statenvoorstel 13/15 Notulen PS-vergadering 12 december 2014.

3 Statenvoorstel 17/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 maart 2015.

4.A.1 Statenvoorstel 10/15 Oprichting Special Purpose Vehicle (SPV) door Havenschap Moerdijk.

4.A.2 Statenvoorstel 4/15 Reactie op toezichtbrief bij de begroting 2015.

4.C.1 Statenvoorstel 11/15 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant.

4.C.2 Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank.

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 98 KB
  2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 73 KB
  3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 50 KB
  4. 03. Bijlage 1 Statenvoorstel 5/15 : Artikelsgewijze toelichting op de wijzigingsverordening. 55 KB
  5. 04. Advies Commissie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 43 KB
  6. 05. Nota van Wijziging Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 67 KB
  7. 06. Herzien ontwerpbesluit II Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant en wensen en bedenkingen bij verstrekking hybride lening aan de NWB Bank. 53 KB
  8. 70. Motie M4 Provinciale Staten 6 maart 2015 Statenvoorstel 05/15 : Motie geef het kapitaal terrug aan de biurger, ingediend door de PVV en de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 706 KB
  9. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 05/15 Wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant. 72 KB
  10. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 05/15 hybride lening aan de NWB Bank. 50 KB

4.C.3 Statenvoorstel 12/15 Eerste wijzigingsverordening Financiële verordening Noord-Brabant.

4.C.4 Statenvoorstel 18/15 Continuering 16-17-jarigen OV-reisproduct.

4.C.5 Statenvoorstel 7/15 Derde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 vanwege wijzigingsvoorstel Leges Natuurbeschermingswet in 2015.

4.C.6 Begrotingswijziging 19/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

4.C.7 Begrotingswijziging 20/15 Opdracht 2015 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de drie Brabantse omgevingsdiensten.

5.1 Vraag Provinciale Staten 6 maart 2015 `herinrichting voorplein`, ingediend door de statenfractie van de PvdA.

5.2 Vraag Provinciale Staten 6 maart 2015 `NB-wetvergunningen`, ingediend door de CDA.

6.1 Motie M1a Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: BZV 1.1 thema energie door Statenfracties van de PVV en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN)

6.2 Motie M2 Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: Commissie van Advies voor een gezond en leefbaar provinciaal mestbeleid door Statenfracties van Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (AANGEHOUDEN)

6.3 Motie M3a Provinciale Staten 6 maart 2015 niet geagendeerd onderwerp: Dialoog bij vestiging en uitbreiding van mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallatie door Statenfracties van Partij voor de Dieren, 50PLUS, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, PvdA en GroenLinks. (VERWORPEN)

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 maart 2015.