Aanpassing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming

14 december 2023Aanpak stikstofNatuur en landschapBevat visueel element: Foto

De provincie gaat voorlopig vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb) anders behandelen. Dat hebben Gedeputeerde Staten op 12 december 2023 besloten.

De provincie doet dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het project Porthos (Uitspraak 202107079/2/R4 - Raad van State) en de zaak Goeree-Overflakkee (Uitspraak 202106610/1/r3).

In bepaalde gevallen geen Wnb vergunning nodig

Voor individuele projecten hoeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden als het project:

  • Een kleine, tijdelijke stikstofdepositie in de bouw- en verbouwfase (“aanlegfase”) veroorzaakt, én
  • Geen extra stikstofdepositie (0.00 mol N/ha/jaar) in de gebruiksfase veroorzaakt, én
  • Is onderbouwd met een voldoende gedegen ecologische voortoets en hierbinnen rekening is gehouden met de specifieke lokale omstandigheden

Individuele beoordeling

Het lijkt erop dat de genoemde uitspraken een opening bieden om projecten weer op gang te brengen. Het gaat om projecten waar in de bouw- en/of verbouwfase sprake is van een kleine tijdelijke stikstofdepositie en geen stikstofdepositie in de gebruiksfase. Er is geen sprake van een nieuwe drempelwaarde voor toekomstige projecten. Voor elk plan of project moet een ecologische analyse van de gevolgen worden gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke kenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied.

Brabant openhouden voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen

De provincie wil Brabant openhouden voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’ zijn verschillende acties opgenomen langs de drie lijnen: Versterken, Verminderen en Vooruitgaan. Een van de acties onder de lijn vooruitgaan is: “We onderzoeken hoe we projecten die de natuur herstellen en/of het milieu verbeteren - maar met een tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de aanleg - doorgang kunnen laten hebben”. Het besluit van GS biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om te bekijken of hun plannen en projecten voor de nieuwe handelswijze in aanmerking komen. Daarnaast blijft de provincie Noord-Brabant samen met haar partners werken aan het versterken van de natuur en verminderen van de stikstofuitstoot.

Toekomstige ontwikkelingen

Ook voor de provincie Noord-Brabant is dit nieuw en bovendien zijn er nog maar enkele uitspraken gedaan zijn. Jurisprudentie is nog in ontwikkeling. In enkele projecten passen we deze aangepaste handelswijze nu toe. De komende tijd moet uitwijzen of jurisprudentie deze juridische ruimte blijft ondersteunen. Dit blijft de provincie nauwgezet volgen. Verder blijft de provincie met het Rijk en in IPO-verband werken aan een nadere duiding/werkwijze van deze uitspraken.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit besluit, dan kunt u uw vraag stellen via aanpakstikstof@brabant.nl


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.