Nulmeting Milieu 2023 gepubliceerd

26 februari 2024MilieuBevat visueel element: Foto

In 2022 is het Beleidskader Milieu 2030 vastgesteld. In dit beleidskader heeft de provincie Noord-Brabant haar ambities, streefwaarden en doelstellingen op 10 verschillende milieuthema’s beschreven. Om hierop te kunnen monitoren, is nu de Nulmeting opgeleverd.

De Nulmeting brengt in beeld hoe het ervoor staat met het milieu in Brabant bij de start van het beleidskader. Het schetst de huidige stand van zaken voor wat betreft het algemene milieubeleid en van de indicatoren die in het Beleidskader Milieu per thema zijn vastgesteld. De Nulmeting is een uitgangspunt voor toekomstige evaluaties en maakt het mogelijk om de trends in de toestand van het milieu te volgen. Voor het behalen van de ambities zijn ook de inspanningen van andere beleidsvelden dan Milieu nodig. Daarom wordt er op verschillende vlakken integraal met elkaar samengewerkt.

Het bereiken van verbetering op elk van de tien thema’s is een zaak van een lange adem. Daarom volgen in 2025 en 2029 evaluaties, waarna het beleid eventueel kan worden bijgesteld.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar