Peelvenen: basis voor natuurherstel ligt er

29 november 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Video

De afgelopen 7 jaar is er in de Peelvenen veel werk verricht. Met onder andere het project Leegveld hebben de provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en alle andere gebiedspartners een goede basis voor natuurherstel weten te leggen. Dit was nodig om verdere verdroging van de Peelvenen te voorkomen.

Downloads

De Peelvenen is een beschermd Natura 2000-gebied met een uniek hoogveenrestant op de grens van Brabant en Limburg. Ooit was het een uitgestrekt hoogveenmoeras van honderden hectares groot. Door het uitgraven van turf is alleen veel hoogveen verdwenen. En ook het overgebleven hoogveen staat onder druk. Het heeft te lijden onder de toenemende verdroging en hoge stikstofwaardes. Om deze unieke natuur te blijven behouden, was het nemen van maatregelen noodzakelijk.

Project Leegveld

Met project Leegveld is er de afgelopen jaren veel werk verricht en een belangrijke stap gezet om de balans tussen water, landbouw en natuur in de Peelvenen te herstellen. De waterhuishouding in het gebied was een groot knelpunt. Met het aanleggen van compartimenten en kades, het plaatsen van stuwen en het graven van sloten en greppels is de waterhuishouding verbeterd en ligt er een goede basis voor natuurherstel. Er is 940 hectare bestaande natuur verbeterd en 180 hectare nieuwe natuur ingericht in het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Peelvenen klaar voor een volgende fase

Ondanks dat er nog veel maatregelen nodig zijn, ligt er met het afronden van project Leegveld een goede basis voor natuurherstel en is de Peelvenen klaar voor een volgende fase. Aan die volgende fase werken overheden, agrarische sector en natuurorganisaties samen in gebiedsgerichte aanpak vitale Peel. Hierbij zetten zij zich, samen met inwoners en ondernemers in het gebied, in voor een toekomstbestendige en vitale Peel voor iedereen. Bij deze intergrale aanpak komen opgaven op het gebied van (be)leefbaarheid, water en bodem, economisch perspectief, energie, landbouw en natuur samen.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.